SD: s förslag– en tom dröm eller Jarls nya verklighet?

I repliken på min debattartikel kom en rad klargöranden från Sverigedemokraterna, genom Stefan Bergström.

Sophia Jarl är kommunstyrelsens ordförande och leder arbetet i Borgerlig samverkan och samarbetet med SD. Oppositionspolitikern Christian Widlund undrar om SD: s "ambitioner" delas av Sophia Jarl och de övriga i Borgerlig samverkan?

Sophia Jarl är kommunstyrelsens ordförande och leder arbetet i Borgerlig samverkan och samarbetet med SD. Oppositionspolitikern Christian Widlund undrar om SD: s "ambitioner" delas av Sophia Jarl och de övriga i Borgerlig samverkan?

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-02-02 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det gäller Ringstad Gård, ska enligt SD, brukningsvärd jordbruksmark inte bebyggas, men för övrigt ska där skapas nya bostadsområden för småhus. Det är ändå ny information, eftersom ingen del av fastigheterna är utpekad eller föreslagen i den kommande översiktsplanen (ÖP), som nya bostadsområden. Kommer det förändras till granskningsversionen av nya översiktsplanen?

Bergström skriver (29/1) att SD gick till val på att småhusproduktionen ska öka och att det är den politiken som SD driver. Men det går inte att se någonting av det i Borgerlig samverkans politiska program, som SD röstade på i kommunfullmäktige för lite mer än ett år sedan. Inte heller märks det i hur SD agerar i Samhällsplaneringsnämnden. Så sent som i december 2023 röstade SD, tillsammans med Borgerlig samverkan, för att INTE inleda planarbete för fastigheten Borg 17:27. Fastighetsägaren hade ansökt om detaljplan för bostadsändamål av småhus på mark som inte utgörs av jordbruksmark, men fick alltså nej.

Bergström klargör också att SD: s mål, att Norrköping ska bli landets fjärde största kommun, inte ska ses som en vision utan en ambition. Detta är också en ny inriktning som inte finns med i det politiska programmet. Det är en ambition som helt strider mot den beskrivning som gavs när kommunfullmäktige fattade beslut om att inleda arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun.

 I beslutshandlingen anges att målbilden om 175 000 invånare år 2035 inte bedöms kunna nås. För att möta den nu gällande prognosen som pekar mot 155 000 invånare år 2035 behövde kommunfullmäktige ta beslut om att en ny vision tas fram. Ett beslut som SD stod bakom i augusti 2023. Nu skriver Stefan Bergström att SD: s ambition är att Norrköpings kommun ska bli landets fjärde största kommun. Det innebär att kommunen skulle behöva ha minst 200 000 invånare. Är det SD: s linje i kommande visionsarbete?

Ska Norrköpings kommun växa med 55 000 invånare och merparten av dem bo i småhus, då kommer väldigt mycket brukningsvärd jordbruksmark behöva beläggas med villamattor de kommande åren. Den utvecklingen vill vi i Centerpartiet inte vara med om.

Det är svårt att värdera den nya information som ges i artikeln. Kommer SD, som genom sitt samarbetsavtal med Borgerlig samverkan, är en del av majoritetsstyret i kommunen, få igenom den här politiken eller är den här artikeln bara en tom dröm?