Talade RVNO sanning skulle vindkraft inte finnas

Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.
Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

De använder den oro de själva skapat som argument.

Debatt 25 februari 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Folkbladet 2022-02-11 framförs synpunkter gällande vindkraften som behöver bemötas. Inom energi- och klimatområdet är det tyvärr vanligt att felaktiga uppgifter sprids i syfte att motverka omställningen i stället för klimatförändringen. 

När det gäller KTH-studien om vindkraftens påverkan på fastighetsvärden som skribenterna hänvisar till påpekar såväl forskarna som Naturvårdsverket två problem med studien; den har inte studerat samma hus före och efter vindkraftsetablering samt att den inte omfattar regionala skillnader.  KTH-studien är en av flera studier som ingår i Vindvals syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Häri sägs dels att forskningen visar olika resultat för om vindkraftsutbyggnad medför minskade fastighetsvärden, dels att det är möjligt att vindkraftsmotstånd skapar en negativ inställning som påverkar marknadspriserna och att sänkta fastighetspriser då blir en självuppfyllande profetia.

När det gäller ÅF-studien, som skribenterna nämner, så avvisade Nämnden för prövning av oredlighet i forskning den anmälan som förening Svenskt Landskapsskydd gjort, utan att ta upp till prövning.

I Sverige har vi en myndighetsprövning i världsklass vad gäller noggrannhet och miljöskydd. Detta skriver nog alla företagare som varit eller är i en miljöprövningsprocess under på. Ur ett företagarperspektiv kan det vara frustrerade att de noggranna tillståndsprocesserna tar lång tid. Det får man stå ut med eftersom noggrannhet och avgöranden baserade på fakta är en förutsättning för rättssäkerhet som i sin tur är en grundpelare för vår demokratiska marknadsekonomi.  Skribenterna från RVNO använder den oro för påverkan de själva skapat som argument för att stoppa miljöprövningen, där eventuell påverkan utreds. Om RVNO:s påståenden om vindkraftens påverkan hade varit sanna skulle inga vindkraftsetableringar tillåtas någonstans. 

Sverige behöver mer elproduktion för att klara industrin omställning och för att pressa elpriset. När det gäller elpris så visar många rapporter, senast Energiforsks El från nya anläggningar, att vindkraft på land är det kraftslag som har lägst kostnad och som snabbast kan byggas ut i stor skala i Sverige. Runtom i Sverige ställer industrin om till mer klimatvänlig produktion. De miljarder som investerats i vindkraften bidrar till industrins konkurrenskraft, jobbskapande, skatteintäkter och tillväxt – samtidigt som den bidrar med stora och nödvändiga utsläppsminskningar. 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa