Om industrin talat sanning hade ingen vindkraft byggts

Göran Linder är företagare, aktiv i RVNO och en av dagens debattörer i Folkbladet.
Göran Linder är företagare, aktiv i RVNO och en av dagens debattörer i Folkbladet.

Debatt 3 mars 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Daniel Badman på vindkraftens branschorganisation"Svensk vindenergi"håller sig med sanningskriterier som inte svarar mot vedertagen vetenskaplig tradition. Det framkommer av Badmans artikel i Folkbladet 25/2 om vindkraftens värdepåverkan på näraliggande fastigheter.

Trots den massiva vindkraftsutbyggnad som skett det senaste årtiondet så har det i Sverige inte bedrivits någon forskning i ämnet. Vindkraftsutbyggnaden har möjliggjorts genom vindindustrins påstående att en vindkraftsetablering inte har någon värdepåverkan på näraliggande fastigheter. Det påståendet har vindindustrin kunnat underbyggt med en studie som konsultföretaget ÅF gjorde 2010. Den studien var delfinansierad av Energimyndigheten och av den anledningen anmäldes den som ”forskningsfusk” till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Det är riktigt som Daniel Badman påpekar, att Nämnden avvisade klagomålen. Anledningen var att Svensk Vindenergi förnekade att studien var”forskning”. I det ärendet anförde Svensk Vindenergi:

”Svensk Vindenergi inte är en sådan utförare av forskning som omfattas av 3 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Svensk Vindenergi har inte heller betraktat den aktuella studien som forskning”. Vi är helt överens med Svensk Vindenergi om att ÅF-studien inte svarar mot rimliga krav på seriös forskning.

I KTH-studien från sommaren 2021 framhålls bristen på seriös forskning och konsekvenserna därav:

”Eftersom akademiska studier om detta ämne ännu inte har genomförts i Sverige, kommer resultaten från denna analys att få stora politiska konsekvenser för diskussioner om institutionella åtgärder, styrning, ekonomisk kompensation och möjlig expansion av vindkraft.”

Det är där vi är nu. Nu visar sig konsekvenserna av att den hittillsvarande vindkraftsutbyggnaden ignorerat att en vindkraftsetablering sänker värdet på näraliggande fastigheter. Att Svensk Vindenergi försöker bagatellisera resultatet av seriös forskning som talar mot deras intressen är väl i och för sig väntat. Att Naturvårdsverket och ansvariga myndigheter söker bortförklaringar är kanske inte heller så märkligt. Om KTH-studien återger ”sanningen” och det finns ingen svensk vetenskaplig studie som talar emot, har vindindustrin en skuld till svenska småhusägare om i vart fall 100 miljarder. 

Om vindindustrin talat sanning om vindkraftens värdepåverkan på näraliggande fastigheter, skulle vindkraft inte finnas. Det har Daniel Badman alldeles rätt i.  

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa