Lång debatt om ansvarsfrihet

På måndagen var det bokslutdags för politikerna i Norrköpings fullmäktige. Ordföranden Tommy Svensson och hans kollegor i den kommunala revisionen hade därmed sin stora dag. Revisorerna riktade skarp kritik mot hur Utbildningsnämndens och Arbetsmarknadsnämndens/Vuxenutbildningsnämndens ledamöter skött sina uppdrag men de var i det stora hela nöjda med hur kommunens ekonomi förvaltats.

Bokslut betyder att stänga böckerna för det år som varit. Bokslut är mer hårdför realpolitik än budget. I bokslutet ser vi hur det gick. I budgeten är allt fortfarande möjligt bara viljan finns. Enkelt uttryckt så kan vi säga att politiker hellre dras till budgetens löften och optimism medan de mer ogärna flockas runt bokslutets krassa verkligheter där ansvar för misstag och misslyckanden kan utkrävas.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) inledde debatten med att peka på allt som går åt rätt håll: Ekonomin - överskott på 132 miljoner kronor, skolresultaten blir sakta men säkert bättre, jobben växer till i Norrköping, stora investeringar har genomförts inom bland annat äldreomsorgen.

Det största oppositionspartiets gruppledare Sophia Jarl (M) kritiserade överskottet som sådant.

"Pengarna borde ha använts ute i vårdens, skolans och omsorgens verksamheter", sa Jarl som var kritisk till Stjernkvists och Kvartettens styrning av kommunen.

Darko Mamkovic (SD) underströk något som Lars Stjernkvist påpekat: "Det går bra för många och mycket men inte för alla och allt". Mamkovic höll med om detta och pekade på skillnader i arbetslöshet mellan hans bostadsort Skärblacka och Hageby. "Hur många lärare och socionomer saknar vi i Norrköping?", frågade Darko Mamkovic.

Debatten var ganska tam. Vilket nog - för att tala med Lars Stjernkvist - till stor del beror på att mycket i den kommunala ekonomin rullade åt rätt håll 2018. Inte så mycket att bråka om kort sagt. Och inte mig emot. Bråka för bråkets skull är bara dumt. Snart nog kommer säkert kärvare tider.

Över årets bokslutsdebatt svävade den politiska hårdvalutafrågan om fullmäktige skulle bevilja ansvarsfrihet för tidigare styrelse, ordförande och vd i det kommunala bolaget Upplev Norrköping. Frågan om ansvarsfrihet var uppe och vände på senaste fullmäktigemötet 29 april. Då stod saken och vägde. För att köpa tid gavs ett uppdrag till en advokatbyrå att granska om bolaget Upplev Norrköping (skattebetalarna) lidit allvarlig ekonomisk skada genom den av revisorerna vid upprepade tillfällen påtalade oaktsamhet och underlåtenhet som bolagets ledning uppvisat.

Innan mötet tog sig ända dit på den digra dagordningen ägnades många timmars taletid åt andra delar av bokslutet. Ledamöterna i alla nämnder och styrelser beviljades enhällig ansvarsfrihet.

Vid åttatiden på måndagskvällen inledde fullmäktiges politiker i Norrköping debatten om Upplev Norrköping där ansvarsfriheten för styrelseledamöterna Joanna Sjölander, Erik Stuart, Camilla Carlsson, Michael Winbladh, styrelseordföranden Reidar Svedahl och vd Magnus Nilsson skulle prövas.

Först ut var den auktoriserade revisorn Peter von Knorring från EY och kommunrevisionens ordförande Tommy Svensson. De svarade på frågor från ledamöterna. Det var von Knorring som i sin revisionsrapport avstyrkte att styrelse, styrelseordförande och styrelse skulle beviljas ansvarsfrihet.

I centrum står diskussionen om vilka grader av oaktsamhet och underlåtenhet som ledningen för bolaget har uppvisat i samband med den stora "Marvelutställningen" som planerades från 2017 och genomfördes juni-augusti. Och vilka ekonomiska skador som skattebetalarna i så fall har drabbats av.

Från presidiet i fullmäktige har det angetts att den aktuella tidpunkten som ska granskas är juni-augusti 2018, det vill säga de månader då Marvelutställningen faktiskt pågick i Norrköping. Advokatfirman Delphi fick efter fullmäktigemötet den 29 april uppdrag att granska om det uppkommit skada för bolaget. (Upplev Norrköping). Delphi skriver i sin rapport till fullmäktige: "Med hänsyn tagen till att EY vid sin bedömning utgått från perioden juni till augusti 2018 dvs. tiden för utställningens genomförande önskar kommunfullmäktiges presidium att Delphi utreder perioden juni till augusti 2018."

Detta tillbakavisades dock av von Knorring som tydligt och klart redogjorde för sin uppfattning att "hela året" 2018 ligger till grund för hans uttalande om avstyrkt ansvarsfrihet.

Moderaterna och Vänsterpartiet gick på den auktoriserade revisorns förslag om att avstyrka ansvarsfrihet. Så gjorde även Sverigedemokraterna. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och KD vill ge ansvarsfrihet. Så även Liberalerna.

Det blev alltså - MP undantaget - en röstning där majoriteten höll ihop mot oppositionen i frågan om ansvarsfrihet för politikerna i styrelsen och för tidigare vd.

Fullmäktige enades däremot om att ge styrelse, ordförande och vd en "anmärkning", vilket var de kommunala revisorernas förslag till beslut.

Med röstsiffrorna 45 - 38 och två ledamöter som avstod från att ta ställning vann Kvartetten den slutliga voteringen. Utöver Miljöpartiet tre ledamöter så röstade även Fredrik Bergqvist (M) med Kvartetten medan de två som avstod från att rösta var de avhoppade "vildarna" från SD: s partigrupp.

Ord i topp

"Ingenting är gratis; inte ens ett kommunalt utegym." Pär Österlund (M)

"Pär Österlund har gått från domedagspredikant till mysfarbror." Lars Stjernkvist (S)

"Jag anklagas för att vara populist. Det är populism." Matthias Olofsson (SD)

Bokslut

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa