Vi behöver sätta fart nu!

12 november 2018 10:00

I augusti 2017 antog kommunfullmäktige i Norrköping ett inriktningsdokument för den miljöpolitik som ska drivas i kommunen. Dokumentet är framtaget i en bred samverkan mellan samtliga politiska partier som då fanns representerade i kommunfullmäktige och tillsammans enades man om sex prioriterade områden för den långsiktiga miljöpolitiken, hållbar samhällsplanering, friskt vatten, energieffektivitet och 100 procent förnybart, grön ekonomi, giftfri miljö samt biologisk mångfald.

I dokumentet framgår att visionen för kommunen är att vi till år 2035 ska vara en av Sveriges främsta miljökommuner. Detta är en vision som Miljöpartiet med glädje ställer upp på. Vi är en kommun med stor möjlighet att växa och i en tid då alla måste arbeta med förenade krafter mot ett hållbart samhälle så behöver vårt hållbarhetsarbete gå från att vara en vision till att bli ett konkret mål. Politiken och alla förtroendevalda måste gå först och leda arbetet framåt mot en hållbar värld, både för oss och för de som kommer efter oss. Det är ett solidariskt ansvar som vi alla har.

I dokumentet står att det är viktigt med en bred samverkan mellan våra kommunala verksamheter och externa aktörer i kommunen för att uppnå intentionerna med miljöarbetet och att Norrköpings Kommun systematiskt ska arbeta med att utveckla miljöfrågorna i kommunens samtliga verksamheter inklusive bolagen.

På senaste mötet i Kommunstyrelsen föreslogs en väg stick i stäv med detta dokument. Kvartetten föreslog att miljöfrågorna ska flyttas från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden. Detta skulle medverka till att Kommunstyrelsen tappar möjligheten att ta det övergripande ansvaret för Norrköpings utveckling att bli Sveriges främsta miljökommun.

Ett övergripande ansvar som är av största vikt för att kunna driva detta systematiska arbete som ska genomsyra alla kommunens verksamheter och bolag samt även externa aktörers verksamheter.

Förslaget röstades ner av oppositionen som alla ansåg att miljöfrågorna måste ligga kvar i kommunens styrelse. Så alltså blir miljön kvar på agendan och kan på så sätt få den breda förankring som frågorna kräver.

Miljöpartiet önskar att detta systematiska arbete dessutom måste öka. Vi har drivit frågan länge och vi vill införa ett särskilt hållbarhetsutskott som arbetar just med att se till att vårt hållbarhetsarbete drivs på i hög takt i samtliga nämnder, bolag och verksamheter och att Kommunstyrelsen har en ständig uppdaterad prognos för hur kommunens hållbarhetsarbete fortlöper och att vi ständigt tar stora steg mot en hållbar framtid.

Aktuell hållbarhet gör en kommunranking varje år och Norrköpings genomsnitt under 2009-2018 har varit plats 45, det är långt kvar till toppen och vi måste sätta fart nu. Inte bara för att vara på toppen av rankingen utan för att erbjuda en kommun där det är ett klimatsmart val att bo och för att visa, att vi politiker, vi vill gå först.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Sköld oppositionsråd Jens Andersson Ingela Kandre Hildegard Jarskog Ingemar Hillerström Charlotte Waldh Tove Jangland Miljöpartister/ ledamöter/ ersättare i fullmäktige Norrköping

Ämnen du kan följa