Vi är positiva till vindkraft

Svar på Föreningen Kolmårdsvinds insändare i Folkbladet den 25 oktober 2018.

5 november 2018 10:00

Länsstyrelsen är positiv till vindkraft. Utbygganden av vindkraft är viktig för att uppnå både nationella och lokala mål om förnybar elproduktion och minskad klimatpåverkan.

Vindkraftverk har dock även viss negativ påverkan som måste vägas in vid valet av var vindkraft ska byggas. Moderna vindkraftverk är stora byggnader, ofta över 200 meter höga, som påverkar landskapsbilden över ett stort område. Vindkraft orsakar buller och rörliga skuggor när vingarna roterar. Vindkraftverk kan också skada känsligt djurliv, vilket har varit avgörande i flera fall när vindkraft prövats eftersom hotade arter har ett starkt skydd i lagstiftningen.

För att uppföra en grupp av vindkraftverk som är över 150 meter höga behövs tillstånd enligt gällande miljölagstiftning. Ansökan prövas av Miljöprövningsdelegationen om vindkraften ska byggas på land och av Mark- och miljödomstolen om vindkraftverken ska byggas i vatten. Det krävs också att kommunen har godkänt etableringen för att tillstånd ska kunna ges.

Miljöprövningsdelegationen är belägen inom Länsstyrelsen, men den är självständig och inte en del av Länsstyrelsens övriga verksamhet och heller inte underställd landshövdingen. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland prövar ansökningar inom Östergötland och Jönköpings län. Av de ansökningar om vindkraft som har prövats sedan år 2010 har 18 tillstånd beviljats och 10 fått avslag.

När det gäller vindkraft är det mycket vanligt att beslutet överklagas antingen av närboende eller av sökanden. Ärendet prövas då av Mark- och miljödomstolen. I några av de ärenden där Miljöprövningsdelegationen i Östergötland har beslutat om tillstånd har därefter domstolen upphävt beslutet och avslagit ansökan.

I insändaren nämns att ansökan om Marvikens vindkraftpark fick avslag. Denna ansökan prövades inte av Miljöprövningsdelegationen utan av Mark- och miljödomstolen eftersom vindkraftverken skulle byggas i vattenområde. I dessa kustnära vindkraftsprojekt har påverkan på fågelliv, bland annat havsörn, varit en av de avgörande frågorna.

Mark- och miljööverdomstolens är den sista instansen för överklagande av vindkraftsbeslut. Deras domar blir vägledande för hur Miljöprövningsdelegationen ska bedöma andra ansökningar med liknande förutsättningar.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att vindkraft byggs. Men samtidigt ska en bedömning göras utifrån många olika aspekter om den valda platsen är lämplig. Besluten ska överensstämma med den praxis som har utvecklats genom vägledande domar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Sigvardsson miljöskyddsdirektör Länsstyrelsen Östergötland