Vad vill du Bengt Cete?

24 februari 2017 14:00

Bengt Cete (MP) kallar Liberalerna tondöva i miljöfrågor (Folkbladet 20/2). Bakgrunden är att kommunstyrelsen nyligen avstod att svara på en remiss om flygskatt. Jag tar påståendet som en inbjudan till diskussion om ett hållbart Norrköping. Så här ser Liberalernas politik ut i sakfrågan:

Miljöpåverkan från transportsektorn måste minska och den långsiktiga prioriteringen är en fossilbränslefri fordonsflotta. Sverige behöver fortsatt höja miljö- och klimatskatterna. För att stimulera övergång till klimatneutrala bränslen och energieffektiva fordon behövs ekonomiska styrmedel. Det gäller även flygbranschen.

Att snabbt och kraftigt minska användningen av fossila bränslen är en stor utmaning för transportsektorn, som idag är helt beroende av fossila drivmedel i Sverige och globalt. Liberalerna menar att de samhällsekonomiska kostnader som transporter skapar i form av negativ påverkan på klimat och miljö måste bäras av användare och brukare. De kan inte överlastas på samhället i stort eller till kommande generationer.

I en liberal grundsyn ligger också att rörelse och resor i sig fyller ett värde. Utbyte och handel gynnar fred och utveckling. Vi vill se transparens och rättvisa skattevillkor mellan olika trafikslag. Här finns mer att göra inom flyget.

Liberalernas riksdagsgrupp arbetar för att flyget beskattas utifrån sin klimatpåverkan, men flyget är ett internationellt transportmedel och beskattningen behöver ske på global eller europeisk nivå. Vi ser positivt på att flyg inom EU omfattas av EU:s system med handel av utsläppsrätter. Precis som Bengt Cete påpekar, så är det dock inte frågor som kommunstyrelsen i Norrköping råder över. Därför avstod vi från att besvara den aktuella remissen.

Låt mig avsluta med en motfråga. Som Liberaler vågar vi hoppas på framtiden. Tillväxt, resor och handel driver teknikutveckling och internationellt samförstånd, de skapar kunskap och resurser för att Norrköping ska kunna bli ett hållbart samhälle. Hur vill du, Bengt Cete, nå dit?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola J Hedin (L) ledamot arbetsgruppen miljöpolitiskt inriktningsdokument