Utan oss blir det tumult

7 mars 2019 10:00

Inom tågtrafiken har offentlig upphandling historiskt sett visat sig vara en grogrund för att pressa arbetsvillkor och försämra passagerarsäkerheten. Otryggheten för Seko: s medlemmar inom järnvägstrafiken har ökat. Det handlar inte bara om att man tvingas söka om sina jobb efter varje upphandling. Varje ny upphandling kan dessutom innebära att arbetsgivare ges tillfälle att slingra sig ur tidigare överenskommelser. Detta har vållat stora problem och ibland har tågtrafiken blivit stillastående på grund av konflikter mellan Seko och tågoperatörernas arbetsgivarorganisation Almega.

I den nu pågående upphandlingen av Mälartåg finns det mycket som ansvariga politiker kan göra för att undvika många av de problem som deras kollegor i andra regioner stött på. I Seko har vi stor erfarenhet av tidigare tågupphandlingar och bör vara en ”speakingpartner” till Mälardalstrafiken framöver.

Tågtrafiken som Mälardalstrafiken upphandlar kommer sträcka sig mellan Uppsala- Stockholm-Norrköping- Linköping –Hallsberg- Örebro och Sala. Upphandlingen sker i samverkan mellan de sex regioner som berörs av trafiken. Trafikstarten är planerad till december 2021.

Trafiksystemet är betydande och upphandlingsprocessen är lång. Mälardalstrafiken måste göra rätt från början. För att exemplifiera några problem som uppstått på andra ställen kan nämnas Öresundståg där upphandlaren godtog ett skambud. Detta ledde till att operatören inte fick ekonomi i trafiken och blev därför tvingad att bryta kontraktet i förtid. Något som ledde till att regionen fick genomföra en ny kostsam upphandling med en annan operatör.

Pendeltågstrafiken i Västsverige blev för ett antal år sedan indragen i en segdragen konflikt då tågoperatören vägrade tillämpa de arbetsvillkor som gäller för all annan tågpersonal i Sverige. Detta ledde till att all tågtrafik riskerade bli stillastående innan konflikten löstes. Orsaken var att tågoperatören lagt för lågt anbud och därmed riskerade konkurs.

Listan på tidigare problem kan göras lång men för att undvika framtida störningar i Mälardalsregionens tågtrafik har Seko ett antal krav som bör ställas i upphandlingsunderlaget:

• Reglera bemanningen ombord – För att hålla en hög säkerhetsnivå ombord på tågen samt säkerställa god service krävs att det finns personal tillgänglig ombord. Detta blir särskilt viktigt idag med kraftiga brister i infrastrukturen utifall exempelvis en evakuering av tåget måste ske. Det bör vara en tågvärd per enhet, vilket innebär att om tåg sammankopplas ska det vara en ansvarig tågvärd per del. Personalen ska också vara utbildade och inneha säkerhetsklassificering B. Det är av vikt att resenärerna känner sig trygga i alla lägen samt att hot och våld i största möjliga mån undviks.

• Avtal och villkor för personalen – Tågtrafiksystemet som ska etableras är helt nytt och därför finns det inga givna anställningsvillkor på förhand. Men motsvarande trafik bedrivs i stora delar av landet och därför bör politikerna i upphandlingen ställa som krav att personalens villkor ska jämställas med jämbördiga regionala trafiksystem. Eftersom det idag inte är känt vilka villkor som ska gälla framöver vet tågbolagen inte vad de ska räkna på för kostnader. Detta riskerar skapa problem med för låga anbud och tågoperatörer som inte klarar av att bära verksamheten under hela kontraktstiden. Utan samverkan med oss i Seko om avtal och villkor så ökar risken för tumult i den nya verksamheten och därmed skulle Mälartåg lägga krokben för sig själv.

• Arbetsmiljö och rådighet över lok och vagnar – I upphandlingen är det av vikt att det byggs upp en trepartsmodell för samverkan kring arbetsmiljön i lokaler, lok och vagnar. I andra trafiksystem idag råder ofta en oklarhet om vem som har ansvaret för arbetsmiljön ombord. Orsaken till detta är komplexa modeller för ägandet, vilket skapar situationer där vare sig personal eller operatör kan förbättra arbetsmiljön. En vanlig modell är att operatören har kontrakt med det offentliga när det gäller trafik (i detta fall Mälardalstrafiken). Operatören har i sin tur anställda och underentreprenörer som utför arbete i lok och vagnar. Men tågsätten och andra lokaler är i sin tur hyrda av utomstående. Vem ska då ta huvudansvar om luftkvalitén är dålig?

• Befintlig personal ska få stanna kvar - Idag bedrivs en del av trafiken i Mälardalsregionen på kommersiell basis av SJ. När Mälartåg etableras kommer delar av SJ: s trafik att läggas ned. Den personal som idag finns i SJ: s system bör få följa med över från SJ till Mälartåg. Det skapas en oerhört märklig situation om befintlig personal ska bli lidande för att ett nytt trafiksystem växer fram. Personalen som trafikerar sträckorna idag har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera trafik i världsklass.

Genom att ansvariga politiker gör rätt från början kan Mälartåg bli ett välfungerande trafiksystem redan från dag ett. Seko bidrar gärna i processen framöver med vår erfarenhet från tidigare upphandlingar. Ingen önskar stå där om några år och höra berättelser från arga resenärer eller läsa rubriker om tågkaos i tidningarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Valle Karlsson Ordförande Seko Karin Åkersten Ordförande Seko Stockholm Anders Berg Ordförande Seko Mellansverige Martin Alnebring Ordförande Seko Västra Svealand