Tydliga krav för att få bistånd

16 oktober 2019 10:00

Norrköpings kommun kommer under de närmaste åren att behöva göra tuffa prioriteringar i den verksamhet vi bedriver. Jag är stolt över att Socialdemokraterna tillsammans med de övriga partierna i kvartetten har fastslagit att skolan är vår högsta prioritet, inte bara i dokument och i ord, utan också genom att på ett ansvarsfullt sätt finansiera det vi prioriterar allra högst. Vi har bestämt oss för att investera i våra barn och unga och se till så att varje lärare har rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Med god utbildning säkrar vi också kommande generationer med en god kompetensförsörjning som kommer gynna både det lokala näringslivet och Norrköpings kommun. Under de senaste åren har vi sett en kraftigt minskad arbetslöshet, som periodvis har fallit mer än dubbelt så snabbt som i övriga riket. Tyvärr försöker andra partier, i synnerhet Moderaterna, måla upp en bild som säger precis tvärtom vad faktiska siffror och resultat visar.

För att fortsätta den positiva utvecklingen måste vi göra allt som står i vår makt för att hjälpa fler individer ut i egen försörjning. Allra bäst gör vi detta genom utbildning, vägledning och motivationsarbete. Därför är jag stolt över att Kvartetten presenterat ett budgetförslag som tydligt tar sikte mot ett minskat ekonomiskt bistånd. Samtidigt minskar vi inte budgeten för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser. Detta är nämligen två fundamentala beståndsdelar för att kunna minska beroendet av det ekonomiska biståndet.

Medan Kvartetten värnar om vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser föreslår Moderaterna ”att kommunen avvecklar delar av den egna verksamheten som syftar till att vägleda exempelvis arbetslösa”. I praktiken innebär det en nedmontering av Vägledningscentrums verksamhet. Vägledningscentrum bidrar idag till att ge de arbetslösa motivation, förutsättningar och verktyg till att söka sig till exempelvis en yrkesutbildning, som i längden leder till anställningar och ett minskat beroende av ekonomiskt bistånd. Besparingen görs med hänvisning till att detta ska vara statens ansvar, men eftersom den moderata budgeten på riksplanet kraftigt reducerat Arbetsförmedlingens kapacitet är tidpunkten för ett sådant förslag djupt olämplig. Den moderata politiken hänger helt enkelt inte ihop.

Det är emellertid viktigt att ställa tydliga krav på de arbetssökande och se till att de gör allt de kan för att komma ut i egen försörjning. Kvartetten har därför initierat ett arbete på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret där vi tydliggör vilka krav vi ställer och vad som förväntas av den som söker ekonomiskt bistånd. Kraven som ställs måste dock vara verklighetsförankrade, och förvaltningen måste ges rätt verktyg för att kunna hjälpa sina klienter. Kvartettens budgetförslag innehåller därför fem miljoner kronor mer till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden än vad som utlovas i moderaternas förslag. Tydliga krav måste ställas både på verksamhetens organisation och på de arbetssökande själva, men om kraven blir övermäktiga leder de istället till fördyringar.

Förste vice ordförande

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Senad Mutic (S)

Ämnen du kan följa