Okunnigt av Magnus Hedberg

10 november 2015 09:47

Kommunerna ska ha en oberoende och professionell revision, menar Juseks VD Magnus Hedberg. Okunnigheten lyser igenom i detta uttalande, då kommunerna redan idag har detta.

Replik till Magnus Hedberg 8/11

I likhet med att kommunala nämnder har en förvaltning med tjänstemän som utför verksamheten på ett professionellt sätt, har även förtroendevalda revisorer detta. Till skillnad från nämnder och kommunstyrelsen är det i lag inskrivet att förtroendevalda revisorer ska anlita sakkunniga. De sakkunniga är redan idag yrkesrevisorer med lång utbildning och erfarenhet. För att få arbeta som ansvarig för revision åt förtroendevalda revisorer behöver vederbörande minst vara certifierad yrkesrevisor. För att bli certifierad krävs en akademisk utbildning med ekonomi eller offentlig förvaltning som huvudområde. Det krävs även att den sökande har arbetat med revision i sex år varav minst tre år inom kommunal revision under handledning av certifierad yrkesrevisor.

Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun ansvarar för en årlig budget på nästan 9 miljarder kronor. Budgeten fördelas av fullmäktige till de politiskt tillsatta ledamöterna i nämnderna som sedan styr sin verksamhet med stöd av professionella tjänstemän. Vi förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen av kommunen och gör detta med stöd av professionella tjänstemän, i lagen benämnda sakkunniga. Utifrån den av sakkunniga genomförda granskningen undertecknar vi som förtroendevalda revisorer en revisionsberättelse och ledamöterna i fullmäktige beslutar sedan om årsbokslutet och fastställer det.

I ett demokratiskt perspektiv är det svårt att se skillnaden i att ansvara för och fördela skattemedel och att granska hur dessa medel förvaltas. Enligt Juseks VD skulle den kommunala granskningen vara helt fri från det demokratiska systemet och endast bedrivas av tjänstemän. Det i sin tur skulle innebära att granskningen av kommunala välfärdstjänster uteslutande skulle ske av tjänstemän som prövar ansvaret av demokratiskt tillsatta nämndledamöter vilka i sin tur ansvarar för styrning av verksamhet och medel inom systemet. Slutsatsen blir då att om de förtroendevalda revisorerna tas bort behöver hela den kommunala styrningen och kontrollen ses över. Hela systemet hänger samman logiskt och är en del i det demokratiska systemet.

Var tog demokratin vägen då? Juseks VD kan inte ha tänkt igenom helheten eller anser han att kommunerna ska drivas helt av tjänstemän och att politiker i nämnder och kommunstyrelse också ska tas bort och ersättas av professionella tjänstemän.

Vi förordar demokrati på den lokala nivån och vi anser att medborgarna ska kunna påverka sin vardag. Den som är intresserad av politik och att påverka ska också kunna delta och påverka på alla nivåer. Den svenska modellen bygger på ett starkt kommunalt självstyre och det vill vi bevara. Det förslag som Juseks VD Magnus Hedberg beskriver, är ett stort ingrepp i det demokratiska systemet där den beslutande, verkställande och den granskande makten är utsedda på demokratisk grund. Förtroendevalda med stöd av professionella tjänstemän säkrar både demokrati och kvalitet i de kommunala välfärdstjänsterna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!