Obligatoriska kontroller

13 maj 2019 10:00

I Östergötland finns cirka 28 500 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät. Enligt Havs- och vattenmyndigheten beräknas en fjärdedel av alla små avlopp vara olagliga sedan 50 år tillbaka eftersom de saknar rening efter slamavskiljaren. Det innebär att det i Östergötland kan finnas 7 100 olagliga avlopp.

Väl fungerande avlopp är en förutsättning för att smittoämnen från avloppsvatten inte ska förorena grannens dricksvattenbrunn och för att badviken ska förbli badbar. Det ligger i såväl fastighetsägarens, grannarnas som allmänhetens intresse att de enskilda avloppen fungerar som de ska och att de renar vattnet effektivt.

Det är varje småhusägares ansvar att avloppet fungerar och underhålls. Tyvärr försummar många det ansvaret. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 29 år innan alla avlopp i Östergötland håller godkänd standard.

Det är kommunerna ansvarar för tillsynen av enskilda avlopp, men tillsynen och åtgärdstakten varierar kraftigt. Det är svårt för många kommuner att veta vilka avlopp som ska prioriteras. Det innebär att många småhusägare inte vet hur deras avlopp fungerar.

Ett sätt att lösa problemet är att införa obligatoriska kontroller av enskilda avlopp. Förra året lämnade utredaren Anders Grönvall betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” där just det föreslås. Tanken är att alla små avlopp ska besiktigas av ett ackrediterat kontrollorgan vart sjunde år. Samtidigt upprättas också en avloppsdeklaration som skickas in till kommunen.

Då får småhusägarna en uppfattning om hur deras avlopp mår samtidigt som kommunerna får ett bra underlag för att kunna prioritera tillsynen av små avlopp. Med ett välutvecklat digitalt system kan avloppsdeklarationerna förenkla kommunernas administration. Deklarationerna gör också att ansvaret för avloppet hamnar där det ska, hos småhusägaren.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Våra marker, sjöar och vattendrag har inte råd att vänta längre. Det är dags för miljöministern och Östergötlands riksdagsledamöter att införa obligatoriska avloppsdeklarationer. Det är dags för ordning och reda bland de små avloppen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Mårtensson vd VVS-Fabrikanternas råd