Framtidens magar ska mättas

Livsmedelsfrågan blir allt mer aktuell i takt med att vi blir fler, och vi tror att färskvatten kommer att bli lika betydelsefullt i framtiden som oljan är idag.

11 april 2013 06:00

Idag talas det allt mer om vikten av närodlat och närproducerat. Vi konsumenter vill välja klimatsmarta livsmedel med hög kvalitet. I Sverige finns goda möjligheter att tillhandahålla just detta då vi har gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproduktion.

 

Vi har bördig åkermark, fyra årstider som hjälper marken att reda sig, höga krav vad gäller miljö- och djurskydd och viktigast av allt - bra tillgång till vatten.

 

Hur förvaltar vi då dessa möjligheter? Jordbruksverket publicerade nyligen en rapport om exploatering av åkermark mellan 2006-2010. Rapporten visar att trots en marginell exploatering så ser vi stora konsekvenser.

 

Det är ofta den bördigaste marken som används för bebyggelse och infrastruktur, och därmed ser det värst ut för de län som har de mest högavkastande jordbruksmarkerna.

 

Färskvatten är framtidens olja

Livsmedelsfrågan blir allt mer aktuell i takt med att vi blir fler, och vi tror att färskvatten kommer att bli lika betydelsefullt i framtiden som oljan är idag. Våra förutsättningar för livsmedelsproduktion ger oss en framtida konkurrensfördel, men för att kunna utnyttja denna fördel måste vi värna om vår åkermark och vårt vatten.

 

Skydda jordbruksmarken

Ansvaret för detaljplanerna som berör åkermarken ligger hos kommunerna, och så bör det förbli. Att göra jordbruksmarken till ett riksintresse är inte rätt väg att gå, makten i denna fråga ska ligga på kommunnivå. Men med makt kommer ansvar. Få kommuner tar det nödvändiga ansvaret i denna fråga, endast cirka 20 procent av Sveriges kommuner har en policy för bevarandet av jordbruksmark. Vi måste gemensamt informera och öka kunskaperna hos kommunerna om varför vi ska skydda vår jordbruksmark och varför den är värdefull.

 

Mat kan bli bristvaror

Exploatering av jordbruksmark är ett problem redan idag, men kommer att bli ännu allvarligare i en framtid där mat, energi och vatten kan bli bristvaror. Arealen jordbruksmark i Sverige minskar varje år då åkrar växer igen eller bebyggs. Vi måste agera nu för att försäkra oss om att kunna mätta framtidens magar.

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M)

Riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!