Dyrt med politik i Norrköping

6 februari 2013 06:00

Att man sällan blir rik genom att engagera sig politiskt är ingen nyhet, då ytterst få politiker är välbetalda och de allra flesta är fritidspolitiker. Politik är dock något man främst ska arbeta med för att man vill förändra samhället och göra något gott, därför är det inte konstigt att politiker också förväntas att till stor del arbeta ideellt utan att erhålla någon hög ersättning.

Samtidigt som få politiker idag tjänar bra, har det vuxit fram en liten men välavlönad politikerelit som idag kostar samhället enorma summor pengar. Det handlar inte bara om att politikereliten får en bra lön för sitt arbete, utan även om att de ofta har bra pensionsvillkor eller bra förmåner efter sin avgång. Självklart ska även hårt arbetande politiker få en möjlighet att på sikt tjäna bra, men det bör rimligtvis stå i proportion till övriga samhället. Exempelvis rimmar det illa när politiker väljer att höja sina egna arvoden samtidigt som skolor eller äldreboenden av besparingsskäl måste läggas ned.

Sverigedemokraterna i Norrköping har vid flera tillfällen påtalat hur respektlöst det är mot skattebetalarna att i samband med nedskärningar och skatte- eller avgiftshöjningar öka anslagen till politiken. Varje gång det har varit tal om höjda politikerarvoden har vi förgäves röstat emot. Senast vid kommunfullmäktigesammanträdet i december var vi ensamma om att gå emot kraftigt höjda politikerarvoden.

Under budgetdebatten i höstas yrkade Sverigedemokraterna på att minska kostnaderna för politiken på flera håll. Vi föreslog en minskning av alla politikerarvoden med 20%, sänkt mandatstöd för alla politiska partier med 15 000 kronor per mandat, parti och år samt avskaffandet av ett oppositionsråd. Dessa besparingar ville vi främst lägga på skolan i form av höjda lärarlöner. Sverigedemokraterna i Norrköping har även tidigare föreslagit en minskning av kommunfullmäktige, som idag är landets största (i förhållande till folkmängd), med 20 ledamöter och tio ersättare vilket också skulle innebära en besparing på miljontals kronor.

Till skillnad från övriga partier innebär Sverigedemokraternas besparingar inom politiken inte någon demokratisk försämring - tvärtom. Till skillnad från övriga vill vi att alla partier ska ha samma rätt till insyn i kommunens organisation samt att politiker som lagt ett förslag ska få chansen att försvara och förklara förslaget under tiden den bereds. Dessa förslag kostar inte skattebetalarna någonting. Inte heller kostar våra förslag om att införa e-petitioner eller diskussionsforum för allmänheten något för Norrköpingsborna.

För ökad demokrati behöver inte politiken kosta så mycket. Sverigedemokraterna tror på ett samhälle där alla är delaktiga utefter egen förmåga och eget intresse. Vi kommer aldrig att acceptera en växande politikerelit!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Markus Wiechel (SD), riksdagsledamotCornelia Dahlberg (SD), kommunfullmäktigeledamot