Kommunerna gör inte vad de lovar

19 november 2012 06:00

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få ett arbete än övrig befolkning, det är ett känt faktum. Att skapa goda förutsättningar för människor att komma ut på arbetsmarknaden är en framtidsfråga. Svenskarna åldras. En större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del, vilket innebär att alla människors kompetens måste tas tillvara.

 

Här kan kommunerna spela en central roll. Dels genom sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och kontakter med näringslivet, dels som arbetsgivare. I många delar av landet är kommunen också den största arbetsgivaren

 

De flesta av landets kommuner anger att de prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, men få lever i praktiken upp till detta. Det visar en ny enkätundersökning från Handisam som 144 kommuner svarat på.

 

Endast en av fem kommuner uppfyller samtliga grundläggande kriterier; att arbeta målmedvetet och strukturerat, att se till att verksamheten är tillgänglig så att alla kan delta i arbetsmarknadsinsatser, att samverka med Arbetsförmedlingen och näringslivet samt att erbjuda praktik och anställning.

 

Bara hälften av kommunerna har satt tydliga mål och riktlinjer för arbetet, vilket är grunden för att få ut fler på arbetsmarknaden. Inte ens fyra av tio beaktar tillgänglighet då de genomför insatser för arbetslösa.

 

Tillgänglig kollektivtrafik är för många en förutsättning för att kunna arbeta. Ny data från FRIDA, ett nationellt system inom kollektivtrafiken, visar att knappt sex av tio bussar i kollektivtrafiken är tillgängliga. Det innebär att bussen har automatiskt utrop både med ljud och text och att det finns rullstolsplats och ramp eller lift. Skillnaderna i landet är stora. I Blekinge är mer än åtta av tio bussar tillgängliga, i Västerbotten endast en av tio.

 

Konsekvenserna för många kan bli ödesdigra. Att inte ha ett arbete, att inte ha arbetskamrater, att inte känna sig behövd, att ha dålig ekonomi; allt detta leder lätt till att man känner ett utanförskap och kan drabbas av ohälsa. Det är mer än tio gånger så vanligt att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en dålig hälsa jämfört med befolkningen i övrigt. Det kan vi aldrig acceptera.

 

Vi har också världens ögon på oss. Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där rätten till arbete och sysselsättning lyfts fram. Alla stater som har antagit konventionen är juridiskt bundna av innehållet och ska regelbundet både lämna en rapport till FN och bli förhörda om läget.

 

Ett stort ansvar vilar på det offentliga Sveriges axlar. Inte minst kommunernas.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carl Älfvåg, generaldirektör Handisam