PappaBarn har rätt och fel

Om vi skulle ha gjort alla exempel och andra texter könsneutrala skulle vi ha bidragit till att dölja det faktum att det i första hand är kvinnor som utsätts för relationsvåld och det skulle ha varit fel.

12 mars 2012 05:30

Nyligen uppmärksammade Folkbladet den rapport med 50 förslag på hur våld i nära relationer ska motverkas, vilken vi skrivit som ett led i Moderaternas politikutveckling. Rapporten har kritiserats i Folkbladet av Magnus Jönsson från föreningen PappaBarn i Norrköping. Han anser att vi inte uppmärksammat att även män kan utsättas för relationsvåld.

Vi bad Riksdagens utredningstjänst att göra en sammanställning av forskningsläget i det ämnet.

 

I Sverige har man inte bedrivit så mycket forskning, men i bland annat USA har en hel del studier genomförts. Resultaten är skiftande och det är därför svårt att dra några entydiga slutsatser om den exakta omfattningen av relationsvåldet mot män. Det tycks dock stå klart att betydligt fler kvinnor än män utsätts för relationsvåld.

 

För svenskt vidkommande framkom i en studie från Brottsförebyggande rådet 2009 att 18 procent av dem som uppgav att de utsatts för relationsvåld var män och således var 82 procent kvinnor. Av den svenska kriminalstatistiken framgår att år 2010 anmäldes 12 422 fall av misshandel begången inomhus av en bekant i nära relation gentemot en kvinna över 18 år, medan 3 170 motsvarande fall av misshandel gentemot en man över 18 år anmäldes. Åtta av tio anmälningar gjordes alltså av kvinnor.

 

Vår rapport är skriven med utgångspunkt i situationen att en kvinna utsätts för våld av en man eftersom det är det vanligaste. Om vi skulle ha gjort alla exempel och andra texter könsneutrala skulle vi ha bidragit till att dölja det faktum att det i första hand är kvinnor som utsätts för relationsvåld och det skulle ha varit fel. Vi säger däremot tydligt i rapporten att det även förekommer att män blir utsatta för relationsvåld och de förslag vi för fram kan användas också för att skydda och hjälpa män. Jag gläds åt att PappaBarn inte kritiserar våra förslag i sak, utan enbart det faktum att de inte beskrivs på ett könsneutralt sätt. Det är bra om vi är eniga om att det behövs ett antal nya åtgärder för att motverka relationsvåld.

 

Självklart ska även män som utsätts för våld kunna få stöd och hjälp och det är bra att Norrköpings kommuns verksamhet Frideborg har hjälpt medlemmar i PappaBarn som har behövt stöd.

 

Att uppmärksamma relationsvåld mot kvinnor gagnar alla i samhället. Kvinnojourerna började växa fram på 1970-talet som ett resultat av att myndigheterna inte tog relationsvåldet på allvar. Utan deras pionjärarbete hade vi inte talat om relationsvåldet mot kvinnor i samhällsdebatten och därmed hade det inte funnits utrymme för att tala om relationsvåld mot män heller.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!