Moderat krigsförklaring mot skogen

8 november 2011 06:00

De Nya Moderaterna har nu tydligt och klart visat var de står ifråga om naturvård. På den nyligen avslutade partistämman i Örebro beslutade man att hejda bildandet av nya naturreservat och samtidigt göra det lättare att upplösa de redan existerande! Moderaterna vill också göra det möjligt att åsidosätta EU:s direktiv om skydd av vilda fåglar. Skydd av värdefull natur i reservat är på moderatspråk ?tvångsåtgärder?, trots att regeringen nyligen genomdrivit att markägare vid reservatsbildning ska ersättas med marknadsvärdet + 25 procent.

 

Naturvården i skogen ska hädanefter ännu tydligare bygga på frivillighet, på markägarnas egna initiativ. Man tar alltså ställning för ägandet/särintresset - mot det allmänintresse som Reinfeldt vid samma stämma sade sig värna om. De privata skogsägarna utgör 3 % av befolkningen, sedan tillkommer de stora bolagen, kyrkan, staten etc. Övriga invånare, ja samhället, skulle alltså bli helt beroende av de tre procentens välvilja att frivilligt skydda vad som återstår av landets natur efter långa tider av skövling.

 

Den välviljan är uppenbarligen mycket liten, trots vad som påstås om markägarnas naturintresse. Det program med frivilliga naturvårdsavtal inom det s.k. Kometprogrammet, alliansregeringens flaggskepp inom naturvården, har till en kostnad av 8,5 miljoner bara lyckats skydda småbitar, sammanlagt 57 hektar (tre miljontedelar av skogsmarken) hittills. Dessutom i de flesta fall tillfälligt, för de mycket förmånliga naturvårdsavtalen är begränsade i tiden, därefter kan markägaren fritt hugga ner skogen.

 

Den av partistämman tagna motionen tyder på att partiets insikter i natur och naturvård inte kan vara särdeles stora. Till exempel kallas biotoper genomgående för ?isotoper?, något som torde ha passerat många moderata ögon utan att någon reagerat.

 

Förslaget står inte den amerikanska tea-partyrörelsen efter i huvudlöshet. Hur ska man nu fortsättningsvis hantera Sveriges internationella avtal, t.ex FN-konventionen om biologisk mångfald, eller Nagoya-avtalet från i fjol där vi lovar att skydda 17 % av den produktiva skogsmarken? Vi har några få procent, vilket alltså ska minska! Moderat naturvårdspolitik skulle, om den genomförs enligt dessa riktlinjer, bli en skam för Sverige.

 

Vi har också nationella miljömål som måste revideras kraftigt om denna galenskap skulle vinna ytterligare gehör i riksdagen. Vi har Artdatabankens och en lång rad ekologers varningar för den pågående utarmningen, och inte minst människors bestörta reaktioner inför vad som pågår i skogslandskapet. Allt detta sätter sig nu moderaterna över. Vad vi bevittnar kan vara början till slutet för det vi minns som svensk skog och svensk natur.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
SKYDDA SKOGENDaniel Rutschman, Thomas Tidholm