Demokrati är mer än politik

22 maj 2008 03:00
I går angreps miljöpartiet hårt och dogmatiskt på Aftonbladets ledarsida (s). I en osignerad artikel hävdades, smått löjeväckande faktiskt, att "Miljöpartiet går till attack mot folkstyret". Miljöpartiets "brott" består i att de tillsammans med de borgerliga partierna antytt sitt intresse för att någon form av Författningsdomstol inrättas i Sverige. Domstolens uppgift skulle vara att vid behov pröva om lagar som riksdagen stiftar är grundlagsenliga.

 

Inom socialdemokratin finns traditionellt en mycket stark tilltro till politik. Politiska beslut, fattade av folkvalda politiker ska enligt traditionen vara sista instans under mandatperioderna mellan demokratiska och allmänna val då väljarna sparkar eller anställer nya politiker. Därav följer ett lika traditionellt motstånd mot Författningsdomstolar. Ingen utom väljarna ska ha rätt att överpröva politiska beslut.

 

Jag sympatiserar med den socialdemokratiska grundinställningen i denna fråga. Men i en modern demokrati är maktbalans och rättstrygghet minst lika viktiga som politisk överhöghet. Grundlagarnas primära uppgift är att skydda medborgarna från staten. För balansens skull vore det därför inte så tokigt om någon annan än just statens politiker hade att slutligt avgöra om de nya lagar som statens politiker stiftar är i enlighet med grundlagarna eller inte.

 

På EU-nivån finns EG-domstolen med uppgift att döma av medlemsländernas politik mot EG-rätten. Men på nationell nivå har vi bara papperstigrar som KU, Lagrådet och Riksrevisionen. Det är otillfredsställande.

 

Folkstyre och demokrati är stora, breda och flerdimensionella begrepp som omfattar betydligt mer än att statens folkvalda politiker är fria att fatta vilka beslut de vill. Enskilda människors möjlighet att få sina intressen skyddade och prövade av andra än politiker är en väsentlig del av den demokratiska helheten. Det är därför beklagligt och enfaldigt av Aftonbladet att sätta en eventuell och framtida förstärkning av intresse - och individskyddet i absolut motsättning till demokrati och folkstyre. Däremot hedrar det miljöpartiet att de försöker bidra till en mer öppen och prövande debatt i saken.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!