Käftsmäll mot utbildade lärare

9 april 2019 10:00

Hur många föräldrar skulle utan knot acceptera att låta sina barn opererades av en outbildad läkare? Högst troligt inga alls. Men att våra barn utbildas för framtiden av personer som inte har ett enda akademiskt poäng vare sig i det ämne de förväntas lära ut eller i hur man faktiskt lär ut, det förväntas föräldrar acceptera utan omsvep. Faktiskt tas det för givet så till den grad att föräldrarna inte ens informeras om att deras barn i flertalet fall undervisas av personer som inte har någon som helst dokumenterad erfarenhet av att ens vistas i en pedagogisk miljö.

Det talas mycket om bristen på legitimerade, behöriga lärare i Norrköpings skolor. Anledningen sägs vara att det inte finns några behöriga lärare att tillgå varvid kommunen nödgas anställa obehörig personal. Detta är en sanning med modifikation. Det finns lärare att tillgå, men det säger sig självt att många väljer att arbeta i intilliggande kommuner eller friskolor då Norrköpings kommun erkänt erbjuder låga, rent ut sagt dåliga, löner. Istället för att värdesätta att man lyckats rekrytera en nyutexaminerad behörig lärare och betala skälig lön, så pressas ingångslönen ner med argument som att ”erfarenhet saknas”. Denna ingångslön ligger sedan som en black om foten resten av den yrkesverksamma karriären, då policyn är att lönen inte kan höjas för att man byter arbetsplats inom kommunen. Den enda chans man har till ett adekvat lönelyft blir alltså att söka sig bort från kommunens tjänst.

Kvar blir en ökande andel obehöriga lärare som i de flesta fall inte är kvalificerade för det jobb de utför. Att vara lärare idag är så mycket mer än att bara läsa in sig på dagens kapitel i en bok. Dagens klassrumssituation med många elever, flertalet med olika diagnoser, en del med psykisk ohälsa, oftast minst två i varje grupp med dyslexi, ställer höga krav på den pedagogiska nyckelknippan. Läraren måste ha en mängd olika nycklar för att ens ha möjlighet att nå varje enskild individ utifrån dennes förutsättningar. Det är en omöjlig ekvation för den som inte har en ordentlig grund att stå på. När dessa lärare även sätter betyg är vi ute på riktigt oroväckande vatten. Jag är fullt medveten om, att det ”på papper” är en behörig lärare som sätter betygen och skriver under betygsdokumentet, men handen på hjärtat, hur ofta har denna behöriga lärare ens tid att vistas på någon annans lektion jämte den egna arbetsbördan som varje lärare har på sina axlar idag? Dessutom är det den undervisande läraren, obehörig eller inte, som i kommunens bedömningssystem IST för in resultaten för varje avsnitt och bedömer om eleven haft tillräckliga färdigheter eller inte för att nå respektive mål enligt läroplanen.

Att en obehörig och en behörig lärare bedömer samma elev i ett ämne värd ett E respektive ett B visar den direkta faran av att tillåta obehörig personal ansvara för undervisningen. Ännu olyckligare blir det när en elev inte får godkänt då hen, av obehörig lärare, bedöms inte klara målen fastän den förra (och behöriga) lärarens bedömning varit att den klarat. Är det då verkligen eleven som inte klarar målen eller är det läraren som inte klarar målen för att kunna förmedla kunskaper?

Det talas om att vi ska öka skolresultaten i kommunen och att resultaten mirakulöst redan ökat sista året. Som lärare är jag ytterst tveksam till om det verkligen är de faktiska kunskapsresultaten som ökat eller om kraven i läroplanen ”snälltolkats” förbi gränsen. Detta märks tydligt då elever som gått från F till E sista terminen bara efter några veckor hoppar av gymnasiet då de inte klarat att hänga med.

Om någon skulle försöka övertyga oss om att kirurgin helt plötsligt förväntades göra stora framsteg för att de legitimerade läkarna bytts ut mot personer utan medicinsk utbildning, så skulle troligtvis de flesta få sig ett gott skratt. Att som kommun påstå att personer utan adekvat utbildning skulle kunna göra ett bättre arbete än de behöriga lärarna och få eleverna att prestera bättre, det är inte bara orimligt utan en käftsmäll mot varje lärare som kämpat sig igenom Lärarhögskolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sandra Karlsson (SD) Oppositionsråd Leg. Lärare

Ämnen du kan följa