Dags för Holmen Skog att vakna

Det har hänt något med tjäderdebatten. Ett samråd har etablerats mellan Holmen Skog och ideella krafter, som försöker få Holmen Skog att lyssna på samlade, vetenskapliga fakta, vilka entydigt pekar på hur viktiga de stora tjäderspelen är för att bibehålla en sund tjäderstam i dag och i framtiden.

14 juni 2011 03:00

Tyvärr brister det i Holmen Skogs förmåga att lyssna till den breda, vetenskapliga bevisföringen. I stället tyr sig Holmen Skog envist till en enskild forskare Maria Hörnell- Willebrandt, som förkastar de stora tjäderspelens betydelse. Det är beklagligt att Holmen Skog fortsätter att följa Hörnell-Willebrandts avvikande linje. Därmed skadas inte bara tjädern utan även den livsviktiga biologiska mångfalden, som gynnas av att de stora spelplatserna bevaras.

Varför agerar Holmen Skog på detta märkliga sätt? Svaret är enkelt. För Holmen Skog passar denna enskilda forskares åsikt som hand i handske. Faktum är att tjäderspelen alltid har varit och alltid kommer att vara en käpp i hjulet för Holmen Skog i det storskaliga, ensartade skogsbruk bolaget bedriver.

Så långt är Holmen Skog berett att gå i sin snäva, ekonomiska skogspolitik att bolaget inte drar sig för att nonchalera den statliga myndigheten Skogsstyrelsens direktiv att "den innersta kärnan av lekplatsen skall i princip alltid lämnas orörd."

Hur långt Holmen Skog befinner sig från Skogsstyrelsens direktiv framgår med all önskvärd tydlighet, när dess distriktschef, om en av de tre sista, stora tjäderspelen på Kolmården frankt förklarar: "Jag är övertygad om att ni blir nöjda, när ni ser resultatet av vårt ingrepp i spelplatsens kärna!"

Ett sådant maktfullkomligt agerande mot Skogsstyrelsens, certifieringens och EU:s artskyddsförordning stick i stäv mot den påbjudna hänsynen till den biologiska mångfalden, stärker på intet sätt förtroendet för Holmen Skog.

Ej heller lugnas vi av distriktschefens tal om Holmen Skogs stora hänsyn och professionella behandling av tjäderns spelplatser, när vi den 7 juni, på en av de tre sista stora spelplatserna konstaterar hur tjädrarna successivt pressats undan av Holmen Skogs envisa borthuggning av den för arten så viktiga undervegetationen.

Det är inte utan att man skäms på Holmen Skogs vägnar för bolagets agerande och bolagets ovilja att följa de direktiv som gäller!

Ett samråd mellan ekonomiska och biologiska intressen har nu upprättats. Nu om någonsin är hög tid för Holmen Skog att försöka återta allmänhetens förtroende!

Vi efterlyser bolagets stolthet över att hysa tre av de största kvarvarande tjäderlekarna på Kolmården! Vi efterlyser hörsamhet med tanke på gängse forskning, certifiering och statliga direktiv! Vi efterlyser en ödmjukhet hos Holmen Skog i dess viktiga roll som förvaltare av den nu så hårt pressade biologiska mångfalden i Kolmården!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Ljunggren och Hans Svensson