Ett långsiktigt ansvar för skogen

Svar till: Skogsindustrin tar mer än vad den ger (27/1)

31 januari 2011 03:00

Holmen skogsbruk berör många människor och organisationer som till exempel Skydda Skogen. I en konstruktiv dialog finns det alltid utrymme för utveckling.

Det är dock viktigt att vi håller oss till sakliga argument och fokuserar på de forskningsresultat som finns idag.

Den 12 januari var det produktionsstart på Bravikens Sågverk. Holmen gör en framtidssatsning i Norrköping.

På det nya sågverket kommer det att arbeta cirka 110 personer. Sågverket kommer i ett första skede att producera 550 000 kubikmeter sågade trävaror om året.

Skogen är en förnyelsebar råvara. För varje träd som avverkas planteras det nya.

I Sverige är tillväxten i skogen större än den mängd som avverkas, vilket innebär att det hela tiden blir mer skog.

Skogliga produkter kan dessutom ersätta icke förnyelsebara produkter. Man kan till exempel elda med biobränsle istället för olja. Detta gör skogen till en viktig spelare i lösningen på världens klimatproblem.

Holmens skogliga vision är att ta ett långsiktigt ansvar för skogens alla värden. För oss innebär det bland annat att förena ett aktivt skogsbruk med naturhänsyn. På alla våra avverkningsområden lämnar vi ett stort antal hänsyn, till exempel naturvärdesträd, småbiotoper och kantzoner. Dessa ska aldrig avverkas utan på sikt utvecklas till värdefulla delar av den brukade skogen.

Dessutom lämnas ett stort antal områden med speciellt höga naturvärden helt orörda, så kallade naturvårdsavsättningar. Alla dessa åtgärder syftar till att skapa möjligheter för de arter som lever i skogen att fortsätta leva där.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanette Tretten Informationschef Holmen Skog