Ett första kraftfullt steg

12 november 2015 10:00

Problemen på bostadsmarknaden är ett samhällsproblem, det drabbar olika grupper olika hårt. Vi ser att särskilt unga, studenter och nyanlända, som det sällan är marknadsmässigt lönsamt att bygga för, har svårt att slå sig in på bostadsmarknaden. Ansvaret för deras välfärd och bostadsförsörjning kan vi som samhälle inte frånsäga oss.

Därför satsar regeringen 5,5 miljarder under nästa år i ett bostadspaket för att det ska byggas fler och bättre bostäder runtom i Sverige. Det är en större investering under ett år än vad de borgerliga partierna satsade totalt under deras senaste mandatperiod.

Att investeringarna vi gör nu är socialt och miljömässigt hållbara är grundläggande om lösningen ska vara långsiktig. Därför riktas ett särskilt investeringsstöd, inom ramen för det bostadspolitiska paket, för små, klimatsmarta hyresbostäder med rimliga hyror. Investeringsstödet växer successivt till en nivå om 3,2 miljarder kronor per år, och ska gå till de som bygger hyresbostäder.

Utöver det investeringsstöd för fler små hyresrätter med rimliga hyror, som på sikt räcker till tusentals nya lägenheter per år, införs en byggbonus redan under nästa år på cirka två miljarder kronor till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande. Det är pengar som kan hjälpa Norrköping och andra kommuner att hitta både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för bostadsförsörjningen.

Bristen på mark gör att många kommuner ser över möjligheterna att göra om centrala industriområden till bostadsområden. Det medför stora kostnader att sanera mark där det har funnits exempelvis industrier. I statsbudgeten avsätts därför 300 miljoner kronor per år för marksanering, som kommunerna kan ta del av under förutsättning att bostäder byggs på den sanerade marken.

Bostadsbristen kan inte lösas utan fler bostäder. Genom att i ett första steg investera 5,5 miljarder under nästa år för att det ska byggas fler och bättre bostäder, fortsätta arbetet med regelförenklingar som ska göra det snabbare, enklare och billigare att bygga fler bostäder, tar vi ett första kraftfullt steg mot en social, ekonomisk och ekologisk hållbar bostadspolitik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!