Detta är viktigt för Sverige

25 maj 2019 09:15

De fyra friheterna, basen för EU: s inre marknad, har bl.a. lett till ökad handel, fler gränsöverskridande investeringar, stordriftsfördelar, större utbud, rörlig arbetskraft och ökad konkurrenskraft för utländska företag. Positivt i många bemärkelser, men alla mynt har även en baksida.

Arbetsmiljöverket ser en kraftig ökning av utländsk arbetskraft i sitt utstationeringsregister jämfört med tidigare år och svenskt byggfack ser med oro på det stora antal utländska byggnadsarbetare som arbetar i Sverige som troligtvis inte är registrerade. De senaste årens s.k. ”byggboom” har bidragit till en helt oacceptabel nivå då det gäller arbetsplatsolyckor samt produktioner som inte lever upp till de krav och den kvalité som rådande regelverk kräver. För fjärde året i rad ökar arbetsplatsolyckorna i Sverige, vilket är en utveckling i helt fel riktning. Lördagen den 11/5 inträffade ännu en mycket tragisk olycka med dödlig utgång, då en man föll från åttonde våningen på en byggarbetsplats i Solna. Enligt uppgifter så saknades skyddslina.

Sveriges Byggindustrier är tydliga med vilken säkerhetskultur som ska prägla en arbetsplats. Det stora antal utländska byggnadsarbetare som med största sannolikhet vistas oregistrerade i Sverige och som utför sina tjänster till extremt låga löner, ger dock utrymme för en svart arbetsmarknad som i förlängningen riskerar att försämra säkerheten på våra byggarbetsplatser. Personalen utnyttjas att arbeta alldeles för många timmar under en vecka, vilket förutom att det snedvrider konkurrensen, är en säkerhetsrisk. Istället bör helg och övertidsarbete, vilket ibland t.o.m. förekommer utan arbetsledning, så långt det går undvikas. Ännu en grundläggande faktor för att skapa en god säkerhetskultur är att alla på arbetsplatsen talar svenska då språkförbistringar riskerar att förvärra skadan vid eventuell olycka.

Dagens byggbransch går på högvarv men mår ändå inte bra då svenska seriösa företag som följer gällande lagar och regler får allt svårare att överleva. På sikt så är denna utveckling ohållbar då hela samhället drabbas av minskade skatteintäkter, samtidigt som svenska byggnadsarbetare kommer att bli arbetslösa i större utsträckning när byggandet minskar i framtiden.

Under senare år har elektronisk personalliggare införts av Skatteverket med syftet att få mer kontroll på företagen och dess personal. Detta system ställer ökade krav på företagen och medför högre administrationskostnader och ska gälla för alla.

Lika självklart som att Sverige ska ha en acceptabel nivå då det gäller självförsörjning av livsmedel, är att vi ska ha egna hantverkare, byggnadsarbetare och byggföretag som inte tvingas kliva åt sidan för att de har en avsevärt hårdare lagstiftning att förhålla sig till jämfört med sina utländska konkurrenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stefan Bergström (SD) ledamot Bygg & Miljöskyddsnämnden Sandra Karlsson (SD) Oppositionsråd kandidat i EU-valet