De uppmuntrar till hatbrott

5 juni 2019 10:00

I många av EU:s medlemsstater är auktoritära och starkt konservativa krafter på frammarsch och utgör ett hot mot unionens grundläggande värderingar, mänskliga rättigheter och friheter. Frågor om homofobi och transfobi är därför brännande aktuella i unionen.

I många medlemsstater inskränks friheten att älska vem du vill genom exempelvis förbud mot samkönade äktenskap. Många länder uppmuntrar till hatbrott och diskriminering av hbtqi-personer genom att sprida homofobisk och transfobisk populistisk propaganda. I elva av medlemsländerna betraktas diskriminering av transpersoner varken som diskriminering på grund av kön eller på grund av sexuell läggning. Fyra av medlemsstaterna erkänner inte könsbyte eller transpersoners rätt till äktenskap. I många medlemsstater är det i det närmaste omöjligt att få statligt stöd för kirurgi eller hormonbehandling. Detta trots att Europadomstolen, det vill säga den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, har fastställt att enskilda individer har rätt till könsbyte, nytt namn och att ingå äktenskap. Det är en oacceptabel diskriminering som vi gröna systematiskt kämpar mot i EU-parlamentet.

Det finns olika antidiskrimineringsdirektiv med olika specifika inriktningar men ett förslag på nytt direktiv, Horizontal Equal Treatment Directive ska kunna ge ett brett skydd mot alla typer av diskriminering inom unionen. Under denna mandatperiod kommer det att vara en prioriterad fråga för gröna gruppen att få direktivet infört.

Redan i de allmänna bestämmelserna i EU-fördragets andra artikel slås det fast att:

“Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”

Trots att samtliga medlemsstater förväntas vara överens om detta, så ser verkligheten tyvärr väldigt olika ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Sköld (MP)