Länsstyrelsen godkänner komplext bygge

Bullerstörningar är inte längre ett hinder i Graversfors. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att godkänna Norrköpings kommuns beslut om att anta detaljplanen för Norra Kungsten.

- Det är skönt att nu ha avslutat det här mycket komplexa och svårbedömda ärendet, säger samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson.

Planen syftar till att möjliggöra omvandling av ett område med 100 befintliga tomter för fritidsboende till ett område med permanentbostäder samtidigt som kommunalt vatten och avlopp byggs ut till fastigheterna. Länsstyrelsen har tidigare ifrågasatt planen på grund av bullerstörningar och olycksrisker utmed Södra stambanan.

Länsstyrelsens överprövning av ärendet inleddes 2009. Efter en första granskning kom myndigheten fram till att 25 tomter närmast järnvägen inte var lämpliga som boendemiljö eftersom det saknas skydd mot bullerstörningar utmed Södra stambanan på sträckan mellan Norrköping och Katrineholm.

På grund av formella processkrav vid överprövning återfördes frågan till kommunen, som samtidigt gavs möjlighet att komplettera de tidigare utredningarna i ärendet. Efter kommunens utredning och godkännande av att viss del av planen upphävs har sedan Länsstyrelsen gett berörda fastighetsägare möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget att eventuellt upphäva en del av detaljplanen. Efter en helhetsbedömning av situationen har nu Länsstyrelsen tagit ställning till att detaljplanen kan godkännas.

Ett beslut i ett överprövningsärende om att inte upphäva en detaljplan går inte att överklaga. Därför vinner kommunens plan laga kraft direkt nu när Länsstyrelsen har fattat beslut.

– Vi vet om att det är många, inte minst boende i området, som har väntat länge på besked, säger Jan Persson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa