Vättern är värd detta!

15 juli 2016 13:05

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att Försvarsmakten ska få utöka antalet årliga skjutdagar över Vättern med 50 procent. Samtidigt höjs gränsen för antalet skott som militären får avfyra, från 1000 grovkalibriga skott, till 25000 per år. Plus 44000 skott finkalibrig ammunition och 150 övningsraketer årligen.

Det nya tillståndet ska gälla i tio år. Men vi anser att det bäddar för att Försvarsmakten ska kunna fortsätta använda Vättern som övningsplats betydligt längre än så.

Det kan vi inte acceptera.

Sjön från vilken vi tar vårt dricksvatten ska inte användas som skjutfält!

Därför har vi bestämt oss för att överklaga Miljöprövningsdelegationens beslut, tillsammans.

Försvarsmaktens nya tillstånd går inte bara stick i stäv med den intention staten säger sig ha, om att på sikt helt avveckla den militära övningsverksamheten i Vättern.

Det utgör även ett direkt hot mot vår framtid – som kommuner och som enskilda medborgare.

Vättern är en unik vattenresurs som utgör dricksvattentäkt för invånarna i elva kommuner.

De föroreningar, bland annat bly, som tillförs vårt dricksvatten genom Försvarsmaktens skjutande anses inte vara skadliga på kort sikt. Men att de långsiktigt utgör en hälsorisk är också ställt bortom allt tvivel.

Detta oroar oss starkt.

Fler flygdagar och skott över Vätterns vatten betyder även mer buller.

För dem av oss som redan bor i närheten av de flygbanor som planeras, kommer de nya bullerstörningarna att bli omfattande.

För dem som vill bo sjönära i framtiden kommer antalet attraktiva bostadslägen i våra kommuner att minska, vilket påverkar bostadsbyggandet och inflyttningen negativt.

Även friluftsturismen, som blir en allt viktigare del av våra kommuners näringsliv, berörs negativt – av ökat buller och de restriktioner som följer av skjutövningarna. Liksom Vätterns yrkesfiskare och de lantbrukare som är verksamma i de områden där det ska övas som mest.

Värst av alla drabbas dock de fåglar och fiskar som har sina lek- och häckningsplatser i och i anslutning till Vättern – en sjö som utgör centrum i ett Natura 2000-område av riksintresse, där flera skyddsvärda fågelarter häckar och där sik och röding leker.

Siken och rödingen är känsliga för förgiftning och deras rom kan skadas av vibrationer. Trots detta har frågan om vilken effekt de utökade skjutningarna kan få för fisken inte utretts.

Risken för att de fåglar som häckar och rastar i Vättern skräms på flykten av Försvarsmaktens skjutningar bedöms vara så stor, att man förbjudit övningsverksamhet under större delen av deras häckningssäsong.

Vi är oroliga för att denna begränsning är otillräcklig.

Det riksintresse Vättern utgör med sin Natura 2000-status, måste tveklöst gå före Försvarsmaktens behov av övningsplats.

Mot det som bakgrund kräver vi att Försvarsmaktens utökade övningstillstånd återkallas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Egberth (S) kommunstyrelsens ordförande i Motala Mats Wahrén (KONS) kommunstyrelsens ordförande i Vadstena Annicki Oscarsson (KD) kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög