Byggplaner i blåsväder

Detaljplanen för Eriksvik och Brunnsparken upphävs – därigenom ser det mörkt ut för de aktuella byggplanerna för området. Detta står klart efter att kommunens överklagan inte fått gehör.

8 februari 2019 12:58

Det blir alltså inget prövningstillstånd för Söderköpings kommuns överklagande till Mark- och miljööverdomstolen angående detaljplanen för Eriksviks- och Brunnsparksområdet vilket framkom i domen som blev känd på fredagen. Det betyder att Mark- och miljödomstolens dom från i slutet av november står sig – där upphävdes detaljplanen i sin helhet vilket innebär att byggplanerna för området nu förhindras.

Planerna på att bebygga delar av Brunnsparken och Eriksvik har varit snirkliga och inte utan hinder på vägen. Det var för ungefär ett år sedan som så kommunfullmäktige tog beslut om detaljplanen 3:45 (Eriksvik) som innefattar sju huskroppar. Debatten som föregick beslutet var livlig; namlistor skapades och protestmöten anordnades för att förmå politikerna att ändra uppfattning men detta fungerade alltså inte.

Något senare överklagades istället den beslutade detaljplanen till Mark- och miljödomstolen av 16 personer boende i närområdet samt av Naturskyddsföreningen i Söderköping. Några genomgående synpunkter av de överklagande var att de planerade fyravåningshusen inte passar in i miljön och att heller inte strandskyddet beaktas i den nya detaljplanen. I flera av överklagandena poängterades också att markförhållandena är olämpliga för denna bebyggelse.

I november kom alltså domen från Mark- och miljödomstolen. Där stod bland annat: ""Mark- och miljödomstolen bifaller [därför] överklagandena och upphäver detaljplanen i sin helhet". I sin sammanfattning bedömer domstolen att "(...) det inte av den utredning som kommunen presenterat framgår att det funnits förutsättningar att upphäva strandskyddet i detaljplanen med stöd av 4 kap 17 § PBL."

Mark- och miljödomstolen konstaterade då också att man finner "(...) sammantaget att det föreligger en sådan brist i utredningen om alternativa lokaliseringsalternativ att domstolen inte anser det vara visat att det saknas möjligheter att uppföra de aktuella bostäderna utanför strandskyddat område".

Den här domen innebar alltså att detaljplanen för området upphävs och att byggplanerna därmed inte går att genomföra som planerat. Kommunen valde då att överklaga denna dom till Mark- och miljööverdomstolen men nu har domen därifrån kommit. Domstolen skriver i domslutet: "Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.".

Från de som ursprungligen överklagade detaljplanen var det glada tongångar på fredagen.

– Det är väldigt glädjande, vi funderar på att fira på Rådhusrestaurangen, säger Björn Esping, ordförande i Naturskyddsföreningen i Söderköping.

– En stor del av beslutet handlar ju om strandskyddet men en annan sak är ju översvämningshotet som är som störst just i detta område.

Från kommunens sida konstaterar man att det skett olika bedömningar när ärendet prövats i olika instanser.

– Länsstyrelsen hade inga synpunkter men Mark- och miljödomstolen har uppenbarligen gjort en annan bedömning, säger Samhällsbyggnadschef Johan Cöster som nu menar att man får ta tillbaks frågan och analysera den.

– Ärendet ska troligen tillbaka till politiken eftersom vi har en ny politisk majoritet. Vi har ju också åtaganden mot exploatörerna och väljer vi att dra tillbaka det här nu gäller alltså den gamla detaljplanen.

Johan Cöster menar att det är lite svårt att förhålla sig till detta i och med att det görs så olika bedömningar från olika myndigheter.

– Jag blir också lite förvånad att Mark- och miljödomstolen tar så hårt på lokaliseringsalternativen som hänger ihop med strandskyddsfrågan. Men det är så det är, vi har också domar som gått med oss som Skogshem, Södra Eriksvik, Södra Kullberg och Tyketorp, avslutar Johan Cöster.

Detaljplanen

Den nu upphävda detaljplanen innebär att sju flerbostadshus kan byggas mellan Eriksvik och Storån.

Totalt blir det cirka 90 lägenheter.

Planen möjliggör också en avstyckning av Brunnskyrkan för att förbättra för den pågående verksamheten.

Strandskyddsförordnande gäller för Storån 100 meter.

Söderköpings kommun avser att i planbestämmelse upphäva strandskyddet för den del av planområdet som utgörs av kvartersmark och

gatumark.

I samband med genomförandet av detaljplanen vill kommunen rusta upp södra delen av Brunnsparken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa