Detaljplanen för Klinga ute på samråd

Nu är detaljplanen för utbyggnaden av omdiskuterade Klinga verksamhetsområde ute på samråd.

Norrköpings kommun 30 september 2019 06:45

Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om staden, och omfattar ungefär 60 hektar. 40 av dem ska bebyggas. Till största delen utgörs planområdet av brukad åkermark och en mindre del skogsklädd bergsrygg.

Området angränsar till ett mindre befintligt verksamhetsområde som planlades i början av 1990-talet.

I nära anslutning ligger Klinga gård med bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Intill, vid Alsätersvägen, ligger ett område med villor uppförda under 2000-talets första decennium.

Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter och även mindre verksamheter.

Planläggningen motiveras av att behovet av verksamhetsmark för lager och logistik i kommunen är stort.

De boende i Klinga by protesterar mot planerna, som förändrar landskapsbilden och boendemiljön och som innebär att man bygger på åkermark.

Fram till den 4 oktober är detaljplaneförslaget ute på samråd. Nu kan närboende och myndigheter, och organisationer, som länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen, lämna in synpunkter.

– Det här är det första konkreta förslaget, säger Johan Nordström, planarkitekt vid samhällsbyggnadskontoret vid Norrköpings kommun.

Enligt förslaget ska man anlägga en landskapsvall, med varierande höjder, träd och buskar, på parkmark mellan Klinga by och verksamhetsområdet.  

Det blir en stigande skala på lager- och logistikbyggnaderna, med de minsta närmast Klinga by och de största längst bort. 

I det planerade verksamhetsområdet norr om Klinga by tillåts en högsta byggnadshöjd på 12 meter, medan de största byggnaderna i den sydöstra delen kan vara 20 meter höga, i storlek med Stadiumlagret i Norrköping.

Närmast byn ska det vara träfasader. Det blir en huvudgata genom området, kantad av träd. I området överlag ska det finnas grönytor, träd och gröna fasader, det vill säga fasader med växtlighet på.

Vid nybyggnation måste man förhålla sig till de riktlinjer för arkitektur och stadsbyggnad som Norrköpings kommun antagit. I bygglovsprocessen kommer stadsarkitekten att vara inblandad.

Ett 20-tal personer, boende i Klinga by, kom till samrådsmötet på Klinga golfklubb den 19 september.

Där fanns både tjänstemän och politiker på plats för att svara på frågor och visa de senaste skisserna för fastigheten Borg 17:6.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa