Vad döljs i våra kyrkor?

Nu drar en inventering av länets kyrkor igång för att kartlägga äldre böcker. Inventerare är historikern Martin Kjellgren som nu ska ge sig ut i länet under några års tid för att vårda det kulturhistoriska arvet.

17 december 2017 15:00

Kyrkorna har visat sig vara en plats som kan innehålla intressanta saker ur ett kulturarvsperspektiv som till exempel äldre böcker och trycksaker, olika former av arkiv och dokument med mera. Nu har Linköpings stift initierat en inventering för att kartlägga böcker av äldre snitt i stiftets kyrkor. Det är historikern Martin Kjellgren som ska stå bakom inventeringen som är planerad att pågå till sommaren 2019.

Förra måndagen besökte Martin Kjellgren Östergötlands arkivförbund för att ta del av den inventering som utfördes av nuvarande länsarkivarie Albin Lindqvist redan 2008.

– Den gången var vi ute efter arkiv men vi såg att det inte riktigt gick att avgränsa till det, jag gjorde ju en del minnesanteckningar även om böcker och annat jag stötte på då och det har Martin nu tagit del av, berättar Albin Lindqvist.

Martin Kjellgren börjar inventeringen på heltid i februari nästa år.

– Uppdraget är att ta reda på vad som finns i stiftets kyrkor när det gäller böcker, det kan handla om biblar, kungörelser, författningssamlingar och annat. I en del församlingar vet man vad som finns men i många kyrkor har man lite dålig koll så nu vill vi ta ett samlande grepp, berättar Martin Kjellgren.

Han pekar ut tre viktiga aspekter i det kommande arbetet.

– Dels är det bevarandeaspekten men också säkerheten: vi måste ha koll på det ekonomiska värdet ifall det rör sig om värdefulla alster som kanske måste skyddas av larm och annat. Den tredje aspekten är tillgängliggörande: man vill kanske ställa ut böcker i kyrkan eller göra dem tillgängliga för eventuell forskning.

Vad skulle du tycka vore mest spännande att hitta?

– Ja, det vore ju kanske att hitta okända upplagor av böcker, jag har till exempel stött på en evangeliebok och Passio från Johan III:s tid, som annars bara finns i Åbokyrkorna. Men det är också intressant och viktigt med proveniensen: alltså vem som har hållit i böckerna; vem som har skrivit i dem, säger Martin Kjellgren som tillägger att man också kan finna oväntade tryckalster när man söker i kyrkorna.

– De fungerade också som sockenbibliotek dit man gick för att låna och där kan man hitta handböcker för biodling, vaccinationsuppteckningar och mycket annat.

I februari börjar alltså Martin Kjellgren på allvar med arbetet att inventera de bortåt 220 kyrkorna i stiftet.

011-200 472

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!