Så bra är vi på klimatanpassning

Norrköping hamnar på plats 26 i en ny rankning om klimatanpassning.

13 juni 2016 10:25

Det visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.

Trots att 98 procent av kommunerna tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar, har var femte kommun inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete, visar kartläggningen.

– Klimatanpassningen hos Sveriges kommuner går alldeles för långsamt. Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att drabbas av klimatförändringar. Beredskapen måste öka för exempelvis värmeböljor, jordskred och häftiga skyfall, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kartläggningen genomförs för andra året i rad och visar en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. Men det är stor variation i hur långt kommunerna kommit. Stora kommuner har överlag kommit längre jämfört med små och medelstora kommuner, och kustkommuner har i högre utsträckning etablerat sitt klimatanpassningsarbete jämfört med inlandskommuner.

Bland de stora kommunerna hamnar Norrköping på fjortonde plats.

– De klimatrelaterade skadorna är redan omfattande. Vi riskerar att få betydligt fler och dyra skador som drabbar enskilda försäkringstagare och samhället i stort om vi inte om vi inte förbereder Sverige för extremare väder, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Även om de flesta kommuner jobbar med klimatanpassning så är bristerna fortfarande stora. En dryg fjärdedel av kommunerna har, enligt undersökningen, inte analyserat hur kommunen kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar.

– Kommunerna spelar en avgörande roll i klimatanpassningen av Sverige. Även om det finns en medvetenhet hos kommunerna saknas det ofta en tydlig politisk förankring i klimatarbetet, vilket kan försvåra det långsiktiga arbetet, säger Philip Thörn.

Bland samtliga kommuner har Vänersborg fått högst poäng följt av Uppsala och Lomma.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!