Ris och ros till regionen

Revisorerna ger såväl beröm som backning när de granskat Region Östergötlands arbete med vårdskador.

20 maj 2019 12:00

Det är inom området "vårdrelaterade infektioner" revisionen gjort en analys. Man har velat ta reda å om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att verksamheterna arbetar ändamålsenligt med patientsäkerhetsarbetet. På den frågan svarar man övergripande att nej, styrelsen och nämnden har inte säkerställt ett ändamålsenligt arbete. Styrningen är visserligen i huvudsak ändamålsenlig, men uppföljningen har brister. Rutiner finns och har uppdaterats, men alla medarbetare vet inte om detta, vilket kan leda till brister i patientsäkerheten, skriver revisorerna. Man lyfter fram en god vårdhygien, men att det förekommit brister i städningen av lokaler. Man har bland annat undersökt hjärt- och medicincentrum, barn- och kvinnocentrum och sinnescentrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson