Heimstaden Ruddammen AB har ansökt om detaljplaneläggning för fastigheten Ruddammen 7 inom Östantill i Norrköping.

Det handlar om det som i dag är parkering, mot Nya Rådstugugatan, vid Skepparegatan och Generalsgatan.

Ärendet ska upp i samhällsplaneringsnämnden den 15 oktober. Förslaget är att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan.

Heimstaden vill bygga bostäder, stadsradhus, på den yta som idag nyttjas för parkering.

Av tjänsteskrivelsen framgår att stadsradhus bör uppföras i tre våningsplan med hänsyn till stadsrummet. 

Som ett alternativ till stadsradhus är flerbostadshus också lämpligt på platsen, varför planuppdraget inte bör begränsas till stadsradhus.

Frågor som behöver utredas i detaljplanearbetet är bland annat gestaltning, arkeologi, trafik och parkering.

Parkeringsfrågan bör studeras i ett större sammanhang vilket är en av anledningarna till att samhällsbyggnadskontoret bedömer att planuppdraget bör omfatta hela kvarteret Ruddammen.

Matilda Hallgren, planarkitekt vid Norrköpings kommun, talar om stadskänsla. Stadsradhusen kommer inte att ha någon uppfart med parkering framför bostaden, utan byggnaden går fram till gaturummet, bland annat för att värna om kvartersstaden.

Hur husen skulle kunna se ut är inte klart ännu.

– Heimstaden har skissat lite, men vi är inte redo att visa några skisser än. Det är ett lite för tidigt skede för det, säger Matilda Hallgren.