Nu avgörs styrelsens ansvar

Kommunfullmäktiges ordförande Olle Vikmång (S) har hela tiden hävdat att det är en eventuell ekonomisk skada som avgör ansvarsfrågan i Upplev Norrköping. Men det stämmer inte.

27 maj 2019 07:00

Enligt rapporten "Fullmäktiges ansvarsprövning - formella krav och praktisk hantering" sammanställd av SKL, Sveriges kommuner och landsting, som ska vara en hjälp för förtroendevalda att fatta beslut, är det en inte ovanlig uppfattning att fullmäktige endast kan vägra ansvarsfrihet när en faktisk ekonomisk skada har uppkommit eller en brottslig gärning begåtts, men praxis bekräftar inte den uppfattningen, i praktiken visar det sig att ansvarsfrihet vägras för flera olika situationer. Skadat förtroende är en.

När fullmäktige på måndag ska rösta om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet har de olika partierna olika förklaringar till hur de kommer att rösta.

Centerpartiet står bakom förslaget att bevilja både styrelse och vd ansvarsfrihet.

– Att man inte haft något möte på sommaren är inte tillräckligt för att avstyrka ansvarsfrihet. Det hade inte hjälpt om de haft det och det finns inget annat av dignitet i revisionen så det vore märkligt om de inte får ansvarsfrihet, säger Karin Jonsson (C).

Ett beslut som också Kristdemokraterna har kommit fram till.

– Även om det finns en ekonomisk risk, risktagande ingår ju i det hela, finns det inget i rapporten som är grund nog för att ställa ekonomiska återkrav, säger Eva-Britt Sjöberg (KD).

Att inte bevilja ansvarsfrihet ska enligt henne användas för att antingen få styrelsen att avgå eller leda till ekonomisk "rättegång".

– Och styrelsen har ju redan avgått.

Liberalernas Fredrik Franzén ser allvarligt på kritiken från den auktoriserade revisorn, men lutar sig mot Delphis utredning när man tar sitt beslut att bevilja ansvarsfrihet.

– Vi kan inte se att bolaget lidit ekonomisk skada.

Hur Sverigedemokraterna kommer att rösta är osäkert in i det sista.

– Vi kommer ta beslut på sittande möte. Det är ett av de rörigast och svåraste beslut jag varit med att ta och kanske framkommer det något nytt innan mötet, säger Darko Mamkovic.

Tidigare har Mia Sköld (MP) sagt att man kommer stå bakom beviljad ansvarsfrihet.

Moderaten Päivi Johansson, som sitter i presidiet tillsammans med socialdemokraterna Olle Vikmång och Irma Görtz, vill avstyrka ansvarsfrihet liksom resten av den moderata fullmäktigegruppen.

Olle Vikmång och Irma Görtz, kommer rösta för ansvarsfrihet med motiveringen att Delphi skulle göra en kompletterande utredning för att utreda hur stor den eventuella ekonomiska skadan, som den auktoriserade revisorn pekade på, kunde bli.

Men skadan behöver inte var ekonomisk eller kunna leda till en skadeståndsprocess för att styrelse och eller vd inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Ett exempel från Göteborg 2017 gäller revisorerna som riktar anmärkning mot Nämnden för intraservice för brister i nämndens interna styrning och kontroll, bland annat avseende utlandsresor, informationssäkerhet och konsultstyrning. Bristerna bedöms som så allvarliga att revisorerna föreslår att fullmäktige ska avstyrka ansvarsfrihet för nämnden. Fullmäktige beslutade att rikta anmärkningar och avstyrka ansvarsfrihet helt i linje med revisionsberättelsen.

Ansvarsprövningsbanken är en webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting, där man visar de ansvarsprövningar där revisorerna i kommuner, landsting och regioner riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet. För varje fall visas hur fullmäktige beslutat. Detta som en vägledning till fullmäktigepresidier och fullmäktigeledamöter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell

Ämnen du kan följa