"I dagsläget finns ingenstans att åka pulka i Svärtinge. Vi föräldrar måste skjutsa barnen till andra backar", skriver förslagsställaren som vill att det anläggs en pulkabacke så barnen kan aktiveras lokalt.

Tekniska nämnden anlägger som regel inte pulkabackar, är svaret. Nyanläggningar sker bara om lämpligt vid byggnation av park- och lekmiljö på mark som är detaljplanelagd för det, och där det finns naturliga förutsättningar.

I Svärtinge är den kommunala marken exploateringsmark, naturmark och små parkytor, och marken är stenig och full av rötter. Dessutom skulle det kosta 75 000 kronor. 

Tjänstemannaförslaget var avslag.