Som Folkbladet berättade i måndags föreslår de externa revisorerna på Ernst & Young att tidigare styrelse och vd inte beviljas ansvarsfrihet, efter att ha äventyrat bolagets ekonomi, men även den kommunala revisionen är starkt kritisk till hur bolagets styrelse skött sitt arbete.

Redan 2017 framförde de allvarlig och skarp kritik mot syrelsearbetet som även omfattade vd, eftersom man inte dokumenterade verksamhetsbesluten ordentligt.

– Då visade vår granskning att den ekonomiska styrningen brast kopplat till projekt och att den interna styrningen och kontrollen inte var tillräcklig. I årets granskning konstaterar vi att samma brister finns kvar, men att underskottet till följd av bristande ekonomisk styrning av projekt ökat avsevärt.

För ett år sedan sa dåvarande vd Magnus Nilsson att han inte höll med om all kritik, men att det fanns en del att göra när det gällde dokumentationen och att det var något han skulle jobba för.

– Vi kan alltid bli bättre på allting. Det jobbar vi dagligen med i olika projekt, sa Magnus Nilsson då.

I den revisionsbedömning som kommunrevisionen gjort står det bland annat att det i år liksom föregående år saknas ett aktivt och ansvarsfullt agerande för att uppnå ett utfall utifrån fastställd budget och kravet på en budget i balans. Det saknas riskperspektiv kopplat till bolagets ekonomi. Med tanke på att bolagets verksamhet till delar finansieras med skattemedel är detta anmärkningsvärt.

Det framförs även kritik när det gäller bolagets oförmåga att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Kommunrevisionen genomförde en fördjupad granskning av hur bolaget följde lagen under våren 2018, och fann brister. Därefter vidtogs åtgärder för att öka kunskapen om lagen, men det är, skrivs i revisionsbedömningen, anmärkningsvärt att det inte gjorts tidigare.

Både den utredning som tf vd i Upplev Norrköping gjort till sammans med koncernjuristen, samt den utredning som gjordes av KPMG visade på brister i LOU i samband med Marvel-utställningen. Det var också efter de utredningarna som styrelsen avgick.

Revisorernas granskning, prövning och uttalanden och ligger till grund för fullmäktiges beslut att bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta och deras ställningstagande kan bli ett annat än revisorernas.

Både kommunrevisionen och den externa revisionen tas först upp av kommunfullmäktiges presidium som i sin tur lägger fram sitt förslag till beslut till kommunfullmäktige.