Granar blir barkborrebyte

Nu pågår en inventering i länets barrskogsreservat för att ringa in hur stora angreppen är av granbarkborren – en insekt som gynnats av den torra sommaren 2018.

4 februari 2019 12:00

Det var alldeles ovanligt varmt och torrt under en lång period i somras vilket har haft konsekvenser i vår natur inom en lång rad områden. Vi minns naturligtvis skogsbränderna men även där det inte brann har skogen påverkats på olika sätt – inte minst mår många av träden sämre efter denna torrperiod vilket får konsekvenser på flera olika sätt. Torkan har dessutom också gynnat granbarkborren som räknas som en skadeinsekt inom skogsbruket.

Länsstyrelsen Östergötland har nu dragit igång en inventering av Östergötlands barrskogsreservat – syftet är att ta reda på hur stora och omfattande angreppen av granbarkborre är på granarna som växer där. Av naturreservaten i Norrköping, Söderköping och Finspång är det ett drygt 40-tal som nu inventeras i detta syfte vilket är ungefär en tredjedel av samtliga – man inventerar enbart de reservat med granskog.

– Granbarkborren finns i normala fall i våra skogar och angriper ett och annat träd men i och med torkan är många granar stressade och det känner granbarkborren som lockas dit, berättar Lisa Johansson, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen Östergötland som tillägger att träden då försvarar sig genom att utsöndra kåda som i sin tur kan locka annu fler insekter.

När väl granbarkborrar finns på plats kommer det alltså troligen fler vilket leder till ännu större skador.

– De signalerar till varandra med feronomer så ännu fler dyker upp i områden med många stressade träd. I vanliga fall angriper granbarksborren träd som fallit efter till exempel en storm men när träden är stressade kan också stående granar drabbas och det kan leda till onormalt stora angrepp på 50 till 100 träd, säger Lisa Johansson.

– Det kan ju lokalt bli kännbara förluster.

Vad kan man göra om granarna har angripits?

– Ja, allra bäst vore ju om vi fick en blöt och kall sommar. Granbarkborren har också naturliga fiender som vissa insekter och så den tretåiga hackspetten som har granbarkborren som huvudföda men denna hackspett är tyvärr inte så vanlig, berättar Lisa Johansson som tillägger att det finns några andra metoder som också kan bli aktuella vid behov.

– Vid pågående angrepp kan vi locka till oss barkborrar i feronomfällor. Vi kan lägga ut fångstvirke dä vi fäller granar vi ändå hade tänkt att avverka och tillsätter extra feronomer. Sedan avlägsnar vi timret innan granbarkborrarnas ägg hinner kläckas.

Inventeringen beräknas vara klar i mars och det är först då länsstyrelsen vet den exakta omfattningen av angreppen i Östergötlands naturreservat.

Granbarkborren

En cirka 4 millimeter lång, brungläsande skalbagge.

Det finns över 80 arter av barkborrar i Sverige men det är bara den åttatandade granbarkborren (Ips Typographus L.) som räknas som skadeinsekt.

Ett angripet träd får bruna barr som ganska snabbt faller av. Ofta syns hur granen har försökt försvara sig genom att kåda rinner på stammen. Under barken döljer sig barkborrarnas gångar och brunt trämjöl från deras gnag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa