Gifter från Bråvalla kartläggs

Föroreningar från bland annat brandsläckningsskum finns spridda i miljön. Nu ska spridningen av gifterna stoppas.

30 juni 2015 17:03

Under de senaste tre åren har länsstyrelsen i Östergötland uppmätt halter av perfluorerade ämnen i länets vatten.

Folkbladet har bland annat berättat att Glan, som sträcker sig genom både Norrköpings och Finspångs kommun, kan vara förorenad med giftiga kemikalier från brandskum som släpptes ut vid brandövningar då flygfältet på F13 på Bråvalla var i bruk.

De giftiga ämnena, som är extremt svårnedbrytbara och därför kommer att finnas kvar i miljön under lång tid framöver har bland annat använts i impregneringsmedel och brandsläckningsskum.

– Vi håller nu på att skaffa oss mer kunskap om föroreningarna och ta ett helhetsgrepp om dessa miljögifter, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör.

Perfluorerade ämnen har uppmätts i utter, fisk och i vattenprov. Länsstyrelsens och vattenvårdsförbundets mätningar visar på halter i länets vattendrag upp till 15 gånger över EU:s miljökvalitetsnorm. Under 2015 utför Länsstyrelsen, i samarbete med Naturvårdsverket, utökade provtagningar av vattenverk, sjöar och vattendrag. Resultaten ska presenteras i en rapport i höst.

– Våra mätdata hittills visar att det inte är farligt för människor att äta fisken, säger Helene Ek Henning, länssamordnare av miljöövervakning. Halterna kan dock utgöra problem för djur som lever av fisk, till exempel havsörn och säl. De största hälsoriskerna för människa är sannolikt kopplade till dem som har egen dricksvattenbrunn i nära anslutning till en brandövningsplats.

I Östergötland finns tre stora brandövningsplatser där höga halter av perfluorerade ämnen har uppmätts: Malmen och SAAB i Linköping, samt Bråvalla utanför Norrköping. Verksamhetsutövarna, SAAB och Försvarsmakten, håller nu på att kartlägga miljögifternas spridning till grundvattnet. Nationella riktvärden som ska vägleda om ett förorenat område bör saneras håller på att tas fram av Statens geotekniska institut, SGI.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!