Ny gästhamn föreslås på gammal varvsplats

Det här Saltängenkvartetet heter Skeppsdockan. Just en sådan fanns också på platsen under 1800-talet.

Helt bortglömd är den heller inte, där den ligger begravd under flera meter jord. I ett medborgarförslag föreslås, att dockan grävs fram och att en gästhamn inrättas där.

22 juli 2011 03:00

Här handlar det om östra Saltängen, om världen bortom Hamnbron. Där återfinns kvarteret Skeppsdockan på ömse sidor om Varvsgatan, mellan Saltängsgatan och Motala Ström.

På denna plats bedrevs varvsverksamhet i stor stil under 1800-talet - ja, kanske rentav i alltför stor stil. För år 1857 landade det hela i en brakkonkurs.

Slut var det då på den Hammarstenska era, som varat alltsedan 1812. Den hade bland mycket annat åstadkommit det första ångfartyget på Bråviken; en skuta, som lystrade till det stolta namnet Norrköping.

En del av tomten avstyckades efter konkursen till Gasverket. Varvsverksamhet bedrevs dock in på 1900-talet, om än i betydligt mindre skala än på Hammarstens tid.

Bortom Hamnbron
Bakgrund till det hela är kommunens planer på en ny, mondän stadsdel här längs hamnen.

I medborgarförslaget - från Ove Hagström i Flottans vänner i Norrköping - får man veta, att dockan var 63 meter lång, 16 meter bred och sådär 4 meter djup. Efter att ha tagits ur bruk fylldes den igen år 1927.

Ta fram dockan igen
Förslaget går ut på, att den idag begravda dockan öppnas. Den bör då kunna bli en attraktiv tilläggsplats för båtfolket. Ett komplement till den iordninggjorda hamnen
i Lindö - ja, kanske rentav ett alternativ till denna. På tomten finns också redan en parkanläggning (om än skamfilad, och idag mest ett lagerutrymme i det fria), som kommer väl till pass.

På så vis skulle Norrköpings kommun kunna slå två flugor i en smäll. Dels bevara (och återanvända) tidigare installationer, och dels få en ny attraktion inte alls långt från centrum.

Är den intakt?
Stadsbyggnadskontoret ställer sig klart positivt till förslaget och har också självt varit inne på idén. Dock finns här flera frågetecken, som först måste rätas ut.

En fråga är, i vad mån den över 150 år gamla dockan är intakt - och hur mycket som krävs för att göra den användbar på nytt.

Vidare är marken runt omkring förorenad, och att hitta lämpliga saneringsmetoder har visat sig vara inte alls enkelt. En sådan process blir både tekniskt utmanande och kostsam.

Sedan är också frågan, hur den nya bebyggelsen kommer att planeras - och hur den gamla skeppsdockan då hamnar i förhållande till dessa planer.

Stolt historia
Norrköping var under 1800-talet en betydande varvsstad, där på andra sidan Strömmen det mer berömda Motala Varv återfanns. Att synliggöra något av denna historia måste ju vara i hög grad eftersträvansvart.

Och att idén om gästhamnen är förträfflig, det tycks alla vara eniga om.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!