Stora naturvärden hotade i Arkösund

Tjäna miljoner på nya tomter eller bevara hotade arter och flerhundraårig tallskog.

I höst tar kommunen ställning till om man trots höga naturvärden ska bryta mark för fler tomter i Nordanskog i Arkösund.

20 juli 2011 03:00

På länsstyrelsen är man bekymrad, men kan inget göra, eftersom man tidigare av misstag godkänt kommunens byggplaner.

- Det vore synd om så höga naturvärden förstörs, men det är för sent att agera för vår del, säger Olle Jonsson, biolog på länsstyrelsen i Linköping.

Miljonrullning
Det är nu snart två år sedan detaljplanen för Nordanskog i Arkösund antogs. Ett 60-tal attraktiva tomter med havsutsikt och egen båtplats skulle skapas, miljonerna rulla in i kommunkassan för att sedan plöjas ner i nysatsningar i Arkösund.

Länsstyrelsen var med på notorna. Den naturinventering som Sveriges största miljökonsult Calluna AB gjort på uppdrag av kommunen, visade på måttliga naturvärden i hällmarktallskogen på höjderna ovanför Lindöviken där villorna skulle byggas.

Sent larm
Ett år senare, när maskiner fanns på plats och skogen skulle börja avverkas, slog en av kommunens ekologer larm. Calluna tvingades göra en pudel. Deras konsult hade inte varit tillräckligt kunnig på tallmark, löd förklaringen, och en ny inventering gjordes som visade på naturvärden som är så höga att de enligt Calluna är av riksintresse. Här finns flerhundraåriga tallar och rödlistade arter av både insekter och växter.

Området borde helt eller delvis aldrig blivit planlagt, skrev Calluna i sin ursäkt till kommunen. Kommunens åtgärd blev att undanta ett 20-tal tomter från exploatering i den västra, mest skyddsvärda delen. Därmed tystnade kritikerna, bland andra Naturskyddsföreningen.

Övriga 45 tomter är just nu ute till försäljning och några av dem ligger för övrigt redan inom det högst klassade området.

Ingen förändring
Någon ändring av detaljplanen gjordes aldrig efter upptäckten av konsultmissen. Byggrätten finns kvar för hela området och i höst tänker kommunen pröva om man ska exploatera också resten av området. Det skulle sannolikt ge intäkter på runt tio miljoner kronor.

Enligt stadsbyggnadsdirektör Hans Revenhorn är det en öppen fråga var man landar.

- Prövningen får visa vilka värden som finns och vilken vikt de har och sedan får de vägas mot andra värden som att kunna rekvirera tomter, ekonomi och så vidare, säger han.

"Avvakta"
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Stenberg (MP) är inne på samma linje.

- Jag tycker att man ska avvakta utredningen, men om det visar sig att det finns höga naturvärden så ska vi väl inte bygga, säger han.

På länsstyrelsen känner man till historien med Callunas pudel och inser att man själva lurades av den första felaktiga naturinventeringen.

- Vi svarade ju på planen utifrån de förutsättningar som gavs, förklarar Olle Jonsson.

Ovanlig typ
Hällmarkstallskog är en vanlig naturtyp i skärgården, men att man har så höga naturvärden som i Nordanskog är ovanligt, enligt Olle Jonsson.

- Det här området ligger i en talltrakt och det gör det ännu viktigare att bevara för då kan arterna vandra emellan områdena, säger han.

Spelar det någon roll om ett sådant här område försvinner?

- Det kan det mycket väl göra. Det beror på vilka arter och vilka miljöer som finns, svarar Olle Jonsson.

Kan inte backa
Länsstyrelsen är statlig tillsynsmyndighet i den här typen av frågor, men just i det här ärendet är man bakbundna. Har man väl godkänt en plan är det svårt att backa processen.

- Formellt kan vi bara gå in om man hittar någon fridlyst art i området, säger Olle Jonsson.

Folkbladet har sökt ansvariga på Calluna AB utan framgång.


Rikligt med gammal tall
, ca 150 år

Gnag efter rödlistad reliktbock, rödlistad ask, rödlistade tallticka

Signalarter tallticka, flagellkvastmossa, blåmossa

Brynmiljöer med solexponering

Naturskogskaraktär, flerskiktat


Slutsats:
Mycket olämpligt område att bygga på. Naturskogskaraktär, gamla träd, kontinuitet och rödlistade arter som inte går att kompensera för. Gammal tallskog är viktig ur ett landskapsperspektiv och för riksintresset.

Källa: Calluna AB:s reviderade naturinventering

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Britt-Marie Citron