Holmens utbildning av lärare kritiseras

Skogsindustrierna och Holmen vill få fler unga intresserade av skogsbruk och utbildar därför gymnasielärare i hur skogsindustrin fungerar. Men sättet de gör det på får kritik.

 

- De förmedlar en ganska ensidig bild av sin skogsbruksmodell, säger Amanda Tas, skogskoordinator på naturvårdsorganisationen Skydda Skogen.

22 mars 2010 03:00

Under två dagar i Norrköping får lärare i samhällsvetenskap från hela landet delta i föreläsningar och studiebesök som annordnas av Skogsindustrierna och Holmen. De åker ut i skogen och tittar på skogsplanteringar och besöker Bravikens pappersbruk. Tanken är att lärarna ska använda sig av informationen i sin undervisning av eleverna.

 

- Det är smart att inrikta sig på lärare och elever. De vet kanske inte så mycket om skogsbruket och är lättare att påverka. Tyvärr är skogsbolagen extremt produktionsinriktade. De berättar om en hållbar skogsindustri men den är inte så hållbar som de vill ge sken av. Skogsbolagen tänker inte på den biologiska mångfalden, säger Amanda.

 

I fortbildningen ingår att deltagarna får lyssna till en paneldebatt mellan representanter från skogsindustrin, politiker och naturvårdsorganisationer. Det ska ge utbildningen en mer allsidig syn på skogsindustrin.

 

Ensidig bild
Skogsbruk bedrivs på nästan all skogsmark som finns i Sverige idag. Enligt Naturvårdsverket återstår bara fem procent skogar med höga naturvärden. Den största delen av skogsmarken idag är ungskog, som inte är avverkningsmogen. Det som då återstår att avverka är gammelskog, det vill säga skog som är 130-150 år gammal.

 

Amanda Tas, skogskoordinator på naturvårdsorganisationen Skydda Skogen, har själv suttit med i utbildningens paneldebatt. Men hon är ändå kritisk till skogsindustrins sätt att utbilda lärarna.

 

- Enligt miljökriterier är det inte tillåtet att köra över död ved eller plocka bort död stående skog men det är vanligt att skogsbolagen gör det. Den döda veden är viktig för att många insekter och växtarter ska överleva. Och när man kalhugger frigörs en massa växthusgaser från skogsmarken, säger Amanda som tycker att utbildningen borde ha fler representanter från naturvården som berättar om skogindustrin utifrån ett mer kritiskt synsätt.

 

Får själva tolka
Men på Skogsindustrierna håller man inte med om att utbildningen är ensidig.

 

- Det är klart att det finns olika intressen och aspekter kring det här, men vår ambition är att ge flera sidors synpunkter i och med den här paneldebatten. Skogsindustrin är en stor basnäring i Sverige som sysselsätter många och det är viktigt att berätta om vad vi gör. Lärarna är en otroligt viktig målgrupp eftersom det är de som träffar eleverna och en del av dem som i framtiden kommer arbeta i vår bransch, säger Therese Sundberg, skolkontaktansvarig vid Skogsindustrierna.

 

Anna Svedberg är Holmens ansvariga för utbildningen.

 

- Vi försöker ge lärarna en bild av hur skogsbruk och skogsindustrin påverkar Sverige. Många lärare har aldrig varit ute och sett hur det fungerar, säger hon.

 

- Lärarna får själva avgöra hur man ska tolka och använda sig av den information vi förmedlar. Vi framför vårt sätt att jobba med skogsbruk. Och det sättet tycker vi är rätt.

 

Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. Skogsindustrierna företräder drygt 50 massa- och papperstillverkare i sammanlagt 25 koncerner/företag och ca 140 sågverk i ca 70 koncerner/företag samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning.

 

Källa: www.skogsindustrierna.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Samuelsson