Han vill bygga på Nya Torget

Resonemang pågår mellan Norrköpings kommun och Botrygg om att bygga ett nytt hus på Nya Torget.

 

Just det: Inte vid torget, utan på torget.

 

Grundtanken är att torget är för stort, och därför ohjälpligt ödsligt.

19 mars 2010 03:00
Nya torget är idag ett torg utan torgkänsla. Och kanske är det då just en förtätning som det behöver.

 

Botrygg har inkommit med en ansökan till kommunen om att få markanvisning för byggnation på det här torget. Skiss bifogas, och som framgår här intill tänker man sig då en rejäl huskropp.

 

Denna ska då placeras framför äldreboendet Generalen, med en gång- och cykelväg emellan. Torget blir då genast mindre och, förhoppningsvis, intimare.

 

- Skissen säger inget om hur byggnaden till slut kommer att se ut, påpekar Botryggs vd Michael Cocozza.

 

Så anonymt
- Men man kan tänka sig sex våningar, i nivå med den övriga bebyggelsen, och så lite mindre ner mot Trädgårdsgatan där bebyggelsen är lägre. Byggnadens hörn ska vara rundade.

 

- Avsikten är att torget ska få mer liv, idag är det så anonymt. Och även med den här byggnaden kommer det att finnas mycket plats kvar för publika evenemang på torget.

 

Som Stora torget
Cocozza tar Stora torget i Linköping (det med Folke Filbyter) som ett exempel att sträva mot. Där är det intimt, och bebyggelsen sluter sig kring torget. Där är fullt med verksamheter, inte minst då ett stort antal restauranger med uteserveringar. Livfull torghandel har man också.

 

Botrygg har studerat solens gång över Nya Torget och konstaterat att platsen framför byggnaden får mycket sol.

 

Överingenjör Björn Lunnerdal på Mark- och exploatering bekräftar, att Norrköpings kommun är med de här noterna. Det är kommunen som tagit initiativet, och som alltså lyckats intressera Michael Cocozza för Nya torget

 

- Idag finns där ju inte alls samma verksamhet som förr, utan nu är det ju mest parkering. Vi vill få torget mindre än nu, mer attraktivt. Vi tycker, att man borde kunna ställa en byggnad till där, säger Lunnerdal.

 

Han säger, att man har studerat torgen i 42 andra kommuner - och funnit att det ingen annanstans finns ett torg så stort som Nya Torget i Norrköping.

 

Man kommer nu att vända sig till stadsplaneringsnämnden med förslag om att det tas fram en ny detaljplan, eller kanske först ett program, för Nya Torget. Frågan om att ge Botrygg markanvisning kommer då också upp.

 

Vill utveckla
Botrygg har på senare år framgångsrikt byggt hyreshus vid Strömparken, och är nu på gång med att bebygga kv Krogen (med f d Karl Johansskolan), som Folkbladet skrev om senast i förra veckan.

 

samband med de här satsningarna har Botrygg skött sina kort så väl, att kommunen nu alltså vill ytterligare utveckla det goda samarbetet.

 

Botrygg har också så smått hunnit påbörja bygget av ett gruppboende i kv Ruddammen nedanför Nya Torget, mot Gamla Rådstugugatan till.

 

Det bygget försenas nu som bäst av arkeologiska utgrävningar. Men Cocozza räknar med, att pålningsarbetena ska kunna inledas i maj och bygget stå klart ungefär ett år senare.

 

För kv Krogen är tidsplanen att inleda bygget år 2012, och att det sedan ska stå inflyttningsklart år 2013.

 

Det året ska man då också - är Cocozzas förhoppning - kunna komma igång med bygget vid Nya Torget.

 

Mer glasat?
Men skissen, som vi här visar, är alltså helt preliminär. Och Björn Lunnerdal säger, att man från kommunens sida bland annat har tänkt sig något mer glasat.

 

Den byggnad, som får förtäta Nya torget, måste svara mot höga estetiska krav. Så det återstår åtskilliga turer i den här frågan.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!