Politik Stämningen var på goda grunder lite extra laddad när politikerna i fullmäktige i Norrköping samlades till möte på måndagseftermiddagen. På dagordningen stod nämligen maktnära frågor som kan skäras i flera olika dimensioner.

Kort resumé: Kommunens auktoriserade revisorer Ernst & Young hade på dagordningens ärende nummer tio avstyrkt ansvarsfrihet för ordföranden Reidar Svedahl (L), styrelseledamöterna Joanna Sjölander (M), Erik Stuart (S), Michael Winbladh (S) och Camilla Carlsson (FI) och vd Magnus Nilsson i det kommunala bolaget Upplev Norrköping AB. Lekmannarevisorerna har - två år i rad - riktat skarp kritik mot hur Upplev Norrköping skötts. Revisionskontorets sakkunniga revisor Anna Holmberg räknar i sitt granskningsdokument för 2018 upp alla de "rekommendationer" som revisionen framförde angående verksamheten i bolaget redan 2017: "Vår väsentligaste bedömning är att vi tyvärr kan konstatera att samtliga rekommendationer från 2017 kvarstår."

Fram till måndagsmorgonen framstod det som om den styrande Kvartetten tänkte sig att avvisa revisorernas förslag och således bevilja ansvarsfrihet med hjälp av miljöpartiets tre röster.. Eftertankens kranka blekhet smög sig emellertid på Kvartetten. Under dagen försökte Olle Vikmång (S), Irma Görtz (S) och Päivi Johansson (M) i fullmäktiges presidium sondera möjligheten att få med sig de andra partierna på att skjuta besluten om ansvarsfrihet - och därmed fullmäktiges behandling av hela årsredovisningen - framåt i tiden. Oppositionens fyra partier - M, MP, V och SD - ville dock inte lyssna på det örat utan pläderade och röstade för att frågorna skulle debatteras och avgöras på måndagen. Eftersom oppositionen är i majoritet så fick kommunstyrelseordförande Lars Stjernkvist (S) förlita sig på kommunallagens minoritetsskydd för att med rösterna 41 mot 43 (Päivi Johansson (M) avstod från att rösta) kunna få stöd för sin hållning i frågan.

Saken har som sagt många dimensioner. Partier är ju nu en gång för alla partier som befolkas med partister med nedärvda partiskyddarreflexer. Politiskt finns det risker med att bevilja ansvarsfrihet - kan tydas som att partipolitiker håller varandra bakom ryggen - likaväl som det finns risker med att inte bevilja ansvarsfrihet eftersom det ytterligare kan urholka rådiga medborgares lust att engagera sig i den kommunala demokratin.

I mina ögon var det rätt att skjuta beslutet om ansvarsfrihet framåt i tiden. Kanske var det helt enkelt och krasst så att det inte längre fanns en majoritet för att bevilja ansvarsfrihet? Oppositionsrådet Sophia Jarl M hoppades för sin del att "detta är ett tecken på en spricka inom Kvartetten." Jag vet inte hur det förhåller sig med den saken. Däremot tror jag mer bestämt att det förhåller sig så att ett växande antal ledamöter känner olust inför partipolitiska voteringar i ansvarsfrågor av det slaget vi talar om här. Rimligtvis används nu tiden fram till nästa fullmäktigemöte för att om möjligt uppnå en gemensam hållning där fullmäktige enigt avstyrker ansvarsfrihet för politiker och vd. Det vore i så fall ett rimligt slut på en trist historia.

Fullmäktigemötet tog dock inte slut bara för att de heta frågorna las på hyllan. Eva Moberg (KD) gjorde talardebut. Mia Sköld (MP) ville skydda åkermark. Nicklas Lundström (V) visade elegans med orden; som han ofta gör i Norrköpings allt friare parlamentariska liv. Juno Blom (L) blev sugen på debatt om svenskar.