Ändringar i detaljplanen

Några saker har förändrats när den nya detaljplanen för Oxelbergen ska upp i samhällsplaneringsnämnden.

8 april 2019 07:00

Inför antagandet av en ny detaljplan för Oxelbergen har en del ändringar gjorts efter samråd: skolverksamheten har preciserats till vad som är tänkt för skolbarn och vad som är tänkt för gymnasieskola eller vuxenutbildning, vilket kräver mindre friyta.

Preciseringen innebär en minskning av byggrätt för skolverksamhet med krav på friytor för utevistelse jämfört med samrådsförslaget.

Möjligheten att anordna ytor för utevistelse vid planerade skolor är en viktig fråga, då Oxelbergsparken utsätts för slitage redan idag av den privata Erlaskolan.

Östra station har fått ett starkare skydd och busshållplatsen som skulle flyttats från Östra station till Odalgatan har i stället förlagts till Nygatan/Östra Promenaden i enlighet med projektet "Framtidens resor i Norrköping".

Planområdet, Oxelbergen 1:2, var fram till 1960-talet ett stations- och spårområde. Inom planområdet ligger Östra station, varifrån det utgick tåg till bland annat Vikbolandet.

Efter att tågverksamheten lagts ned omvandlades området till ett institutionsområde, med Luftfartsverket och statens invandrarverk. Institutionsbyggnaderna uppfördes på 1970-talet. De statliga verken har flyttat härifrån. I området finns i dag kommunens socialkontor, vårdcentral, och Erlaskolan.

Det som finns kvar från tågverksamheten är stationshuset från 1910, som har ett högt kulturhistoriskt värde. Den får inte rivas eller förvanskas.

Syftet med den nya detaljplanen är öppna upp området och ge det bättre kopplingar till innerstaden och till stadsdelen Oxelbergen, och tillåta olika centrumverksamheter, vård och skola att etablera sig i området.

Ett nytt huvudstråk, för gång- och cykeltrafik, ska skapas i mitten som utgår från Vikboplan och går genom hela området.

Ett nytt bostadshus, med 30 lägenheter, föreslås mot Odalgatan, något som Naturskyddsföreningen anser kommer att inverka menligt på Oxelbergsparken.

Detaljplanen möjliggör också påbyggnad på fyra av de befintliga byggnaderna.

På parkeringsplatsen söderut, mot spårvagnshallarna, är det tänkt att bli ett parkeringshus.

Vikboplan omgestaltas för att bli en tydlig entré till området. I syfte att göra platsen mer trafiksäker föreslås att vändmöjlighet för buss flyttas från planområdet till längre ner på Styrestadsgatan.

På den nya kvartersgatan, bakom Östra station, föreslås en av- och påstigningsplats där föräldrar kan lämna skolbarn på ett trafiksäkert sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren