Planer för nya tomter upprör

Holmen Skog och Finspångs kommun har tagit fram en detaljplan för 15–20 villatomter i Grostorp. Nu kritiseras planerna av de boende i området.

5 augusti 2014 13:52

Detaljplanens syfte är att det ska bli möjligt att etablera 15-20 tomter för enbostadshus i Grostorp.

Tomterna möjliggör rejäla byggrätter i två våningar. Målsättningen är att området vid Grostorp och Butbro ska upplevas som en naturlig komplettering till den bostadsbebyggelse som ligger i anslutning till planområdet.

Planen är utställd för samråd till och med den 15 augusti.

Nu har flera av de boende i området yttrat sig i ärendet.

”Vi ser det som ytterst olämpligt att förlägga en bebyggelse enligt plan på det föreslagna området”.

Bedömningen är att området är det minst attraktiva som presenterats i kommunen de senaste decennierna. Gammalt industriområde, kärr/blöthål, lantgård i direkt anslutning, runt befintliga industritomter och dumpningsplatser.

De boende påpekar att det har legat ett gammalt sågverk på platsen och att det innebär att omfattande mark- och vattenprover måste ske. Det påpekas att dumpning skett i området under många år, inklusive miljöfarligt avfall. Därför anser gruppen att ansvarsfrågan för en sanering ska vara utredd innan ett eventuellt beslut om exploatering kan tas.

Det konstateras dessutom att det behöver göras en omfattande inventering av naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Det lyfts fram att det fanns ”rödlistade skalbaggar”, ett rikt fågelliv och en mängd olika groddjur.

”Det finns en stor oro för exploatering intill vårt boende i dag. Vi har valt denna livsstil och miljö, och det som presenteras som ett attraktivt område för andra, kommer bli ett oattraktivt område för oss att bo i med försämrad livskvalitet”.

Läs mer i onsdagstidningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson