"Ett fortsatt tufft ekonomiskt läge"

Prognosen för kommunens ekonomi efter fyra månader visar ett underskott på fyra miljoner kronor, vilket är minus 17 miljoner kronor jämfört med budget.

14 juni 2019 05:00

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Det handlar om sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.

– Vi har ett fortsatt tufft ekonomiskt läge. Det är samma sektorer som tidigare som har underskott, men nu har även vård och omsorg tillkommit, påpekar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S).

Sektor social omsorg står för den största avvikelsen med 6,9 procent högre kostnader än budgeterat. Prognosen visar ett underskott på 15 miljoner kronor. Det rör sig framförallt om köpta platser för placering med stöd av LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – och enligt socialtjänstlagen, som visar ett stort underskott.

I den ekonomiska redovisningen konstateras att köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.

I mitten av maj beslutade förvaltningsrätten att kommunen ska betala 900 000 kronor i särskild avgift för underlåtenhet att inom skälig tid verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS.

– Denna summa är inte med i prognosen. Detta har åtgärdats, men det gjordes för sent, därför fick vi vite, berättar Ulrika Jeansson.

Underskottet för sektor utbildning ligger enligt prognosen på 10,5 miljoner kronor. I grundskolan har det bland annat satts in resurser för barn med särskilda behov. Gymnasiet har problem att klara ekonomin med nuvarande, låga elevvolym, vilket innebär små undervisningsgrupper och höga kostnader per elev.

Sektor vård och omsorgs prognos visar två miljoner kronor i underskott. Det är inom särskilda boenden som underskottet uppstår.

– Det finns flera enskilda brukare som är i behov av avancerad, medicinsk omvårdnad. Dessutom kräver Storängsgården högre bemanning på grund av problem med logistiken i lokalerna, säger Ulrika Jeansson.

När det gäller finans och kommungemensamma medel visas däremot överskott i prognosen, 5,3 respektive 6,5 miljoner kronor.

Kommunens budgeterade resultat för år 2019 är 13 miljoner kronor.

Hur Finspångs kommun ska få bukt med de ekonomiska problemen ska presenteras i höst. Förvaltningen har fått i uppdrag att senast den 30 september redovisa ett förslag på ekonomisk balans för de tre sektorerna social omsorg, utbildning samt vård och omsorg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Magnus Johansson