Politikerna tackades för att de håller sams

På måndagseftermiddagen genomfördes ett unikt möte med Norrköpings fullmäktigepolitiker.

Maria Sayeler (S) talade för Kommunstyrelsen i frågan om bygglovstaxan.

Maria Sayeler (S) talade för Kommunstyrelsen i frågan om bygglovstaxan.

Foto: Widar Andersson

Nyheter2020-03-30 18:15

Partiernas gruppledare hade  gjort en överenskommelse om att skära ner antalet ledamöter med hälften; till 43 ledamöter. Avsikten med detta var att hålla ner antalet personer i lokalen och att de personer som närvarar inte ska ingå i någon av de riskgrupper som har pekats ut av Folkhälsomyndigheten. Folkbladet bidrog till personutglesningen i lokalen genom att bevaka mötet online. 

Fullmäktiges ordförande Olle Vikmång hade lite bestyr innan precis 43 ledamöter hade loggat in och mötet kunde börja. Tjänstemännen som annars sköter mycket av det praktiska var förhindrade från att delta inne i lokalen eftersom syftet var att hålla antalet i lokalen under de femtio personer som gäller som högsta nivå sedan söndagen. De flesta av dagordningens punkter bordlades; det vill säga sköts på framtiden för att inte i onödan dra ut på mötestiden. Vilket starkt bidrag till att mötet var avklarat på en timma.

Kommundirektör Marin Andreae inledde mötet med en beskrivning av dagsläget i Norrköpings kommun. Enligt Martin Andreae hade två skolor signalerat "rött läge" på måndagsmorgonen.  Vilket betyder att de behöver hjälp utifrån med personal för att kunna driva verksamheten vidare. Inom vård och omsorg är det bristen på skyddsutrusning som är det akuta problemet. Munskydden tar slut på onsdag., sa kommundirektören.  

Utöver att ansvara för sina ordinarie verksamheter ska kommunen också förhindra smittspridning. Kommunen ska också lindra effekterna för näringsidkare i kommunen. "Verktydslådan är inte så stor men vi gör vad vi kan", sa Andreae.  Han berättade också att kommunens ekonomi har försämrats  med 400 miljoner kronor i Coronakrisen.  Förlusterna har "framförallt  kommit i den finansiella förvaltningen men också i driften där det nu finns ett underskott  på 100 miljoner kronor.

Kommundirektören nämnde några av de beslut som redan genomförts i Norrköping: Besöksförbud i äldreomsorgen. Träffpunkterna har stängts. Stängt gymnasieskolorna. 

"Det här kommer att bli värre innan det blir bättre.  Nu handlar det om att orka att leda men också om att orka låta sig ledas, där så krävs, sa Martin Andreae. 

Han avslutade med att tacka de förtroendevalda för att de visar bra ledarskap i den ansträngda situationen. 

"Tack för att ni håller sams", sa kommundirektören. 

Lite partipolitik blev det trots allt. Först skulle fullmäktige fastställa en ny taxa för bygglovsansökningar. Kommunstyrelsens förslag var att kostnaden skulle bygga på att det tar drygt 15 timmars arbete att handlägga ett bygglov.  Mattias Olofsson  från SD  ville att taxorna ska vara på samma nivå eller lägre som andra kommuner. Högst tio timmar ska kommunen fakturera för ett bygglov, sa Olofsson. Sverigedemokraterna stod dock ensamma i voteringen som följde efter den korta diskussionen. 

Sophia Jarl (M) och Lars Stjernkvist (S) hade ett meningsutbyte om hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen. Sophia Jarl ville att fullmäktige skulle fatta ett beslut där det kommunala bolaget Nodras styrelse skulle uppmanas att upphandla avfallshanteringstjänster. Lars Stjernkvist ville för sin del att bolagsstyrelsen i Nodra själva skulle få avgöra om upphandling eller ej. Vid voteringen vann Kommunstyrelsens förslag med 31 röster mot 12. 

En ny punkt på dagordningen var att ge Kommunstyrelen i uppdrag att utreda de tekniska förutsättningarna för fler digitala möten i nämnder och fullmäktige. 

I sanning ett beslut i tiden. 

Mattias Olsson Sverigedemokraterna.
Mattias Olsson Sverigedemokraterna.
Krisledning

Kommuner och regioner ska ha en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Med extraordinär händelse avses här en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region. Norrköpings krisledningsnämnd är ännu inte aktiverad. Ordföranden Lars Stjernkvist avgör när/om så ska ske. 

Karta: Rosen förvaltningshus
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!