Här planeras nya bostäder

Alltsedan 1930-talet har UWE-verken återfunnits vid Oskarsgatan i Kneippen.

 

Men när företaget nu vill flytta på sig, då kommer kvarterets framtid med ens i ett helt nytt läge.

 

I en ny detaljplan siktas nu på bostäder, anpassade till stadsdelens stil och karaktär.

16 oktober 2008 03:00
Planområdet avgränsas förutom av Oskarsgatan även av Lokegatan samt i någon mån Torsgränd. Där ingår också det omfattande grönområde, som sträcker sig fram till den rätvinkliga kurva där Fotbollsgatan övergår i Idrottsgatan.

 

Det här kvarteret är ett slags yttersta utpost för Borgs industriområde. Helt dominerande har UWE-verken varit, men också en del annat i industriväg har återfunnits här.

 

Förslaget till detaljplan handlar om världen efter UWE-verken. Kvarteret Ormen, som det heter, ska då omvandlas - från dagens småindustriområde med lager- och kontorslokaler till nytt bostadsområde med blandad bebyggelse.

 

Till blandningen ska bidra, att några äldre byggnader sparas. Dit hör en fabriksbyggnader med sågtandstak, samt en riktigt stilig gammal villa.

 

Oskarsgatan har en egen karaktär, som inte får förfuskas. I likhet med många andra gator i den här stadsdelen är den försedd med en trädallé.

 

På gatans ena sida handlar det så gott som uteslutande om UWE-verken, i en salig blandning byggnader som tagit form under många årtiondens tid.

 

Och på den andra sidan en del rätt moderna radhus, och så ett antal hus av ett slag som detaljplanen beskrivs som typiska för Kneippen - tre-fyra våningar höga "stadsvillor", som i själva verket är för flera familjer.

 

Förebilder
Det är i sådan stil och karaktär, som den nya bebyggelsen ska ta sitt avstamp. Dessa "stadsvillor" kan få stå som förebilder för det, som ska växa fram.

 

Nybebyggelsen måste bli som en naturlig ny årsring till stadsdelen Kneippen. Den ska vara varierad, och i rimlig skala i förhållande till framtida gaturum. Oskarsgatan ska rustas upp.

 

De här idéerna stämmer överens med en allmän inriktning inom dagens stadsplanering: Låta staden växa genom förtätning bland befintlig bebyggelse. Att spårväg drar här förbi är ett klart plus, just sådana områden brukar vara särskilt mottagliga för stadsutveckling.

 

Idag fungerar UWE-verken och andra industrier längs Oskarsgatan som en barriär mellan Kneippen och de stora hyreshusens Ektorp. Här finns inga passager.

 

Inget särskilt
Mellan fabriksbyggnaderna och Fotbollsgatan finns grönområdet, som idag inte används till något särskilt. Fram över detta ska, är nu tanken, Almgatan och Vinkelgatan förlängas till Fotbollsgatan/Idrottsgatan. Då behöver inte den nya bebyggelsen belasta befintligt gatunät i Kneippen.

 

Förorenad mark
Det har kunnat konstateras, att marken är förorenad av den mångåriga industriella verksamheten. Innan exploatering kan ske måste en fördjupad markundersökning göras.

 

I samband med utarbetandet av detaljplanen har man undersökt möjligheten att öppna den kulverterade bäck, som enligt uppgift ska finnas här. (Varvid antagligen åsyftas den Bye bäck, som tidigare utgjorde gräns mellan Norrköpings stad och Borgs municipalsamhälle.)

 

Men det har man tydligen inte lyckats med. Bäcken tycks få förbli i den underjord, där den idag har sitt flöde.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!