Hållningslös stat har svårt att ladda elnäten

Nils Ringborg, talesperson för Holmen i vindkraftsprojektet i Norrköping och Finspång. Ska bolaget hinna få upp några snurror under hans livstid månntro?
Nils Ringborg, talesperson för Holmen i vindkraftsprojektet i Norrköping och Finspång. Ska bolaget hinna få upp några snurror under hans livstid månntro?

Holmen har nu lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om att få bygga 32 vindkraftverk på utpekade platser i Finspångs och Norrköpings kommuner.

Ledare 27 oktober 2021 05:15
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ansökan har förberetts under "flera år" säger Nils Ringborg som är Holmens talesperson för vindkraft i Östergötland. Frågan är hur många år det kommer att ta innan Holmen får ett ja eller nej på sin ansökan? 8 år? 10 år? 

Riksdagen - det vi kallar för den första statsmakten - har bestämt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ska det målet uppnås behöver Sverige kraftigt öka tillgången av fossilfri elektrisk effekt. Som Sverige ser ut så finns det inte så många spakar att rycka i. Det handlar om kärnkraft, det handlar om vattenkraft och det handlar om vindkraft till lands och till havs. Staten må förefalla stark och beslutsför så länge den håller sig inom sina riksdagsväggar på Helgeandsholmen. När staten lämnar de ombonade riksdagslokalerna så sönderfaller staten emellertid i en oförutsägbar mängd av luddiga, spretiga och motstående intressen och uppfattningar.

Ett beslut om vindkraft i mark- och miljödomstolen kan - till skillnad mot ett miljöbrottmål - alltid överklagas av en stor krets människor och av statliga myndigheter som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och Försvarsmakten. Lägg därtill det så kallade kommunala vetot; säger politikerna i vindkraftens tänkta lägeskommun nej så blir det ingen vindkraft. 

Det är kort sagt en underdrift att påstå att staten inte talar med en röst i klimatpolitikens sakområden. De absurt utdragna och helt oförutsägbara tillståndsprocesserna när det gäller klimatrelaterade processer visar tvärtom att staten egentligen inte har någon hållning alls.

I ena änden av staten tas beslut där Sverige är verkansområde för besluten. I andra delar av staten tas beslut där lokala förekomster av motstånd eller lokal närvaro av individer ur skyddsvärda arter är utgångspunkten.

Om riksdagen vill bli tagen på allvar med sina klimatmål så får man ju visa att man vet hur besluten ska verkställas. Holmens 32 vindkraftverk är planerade att ge ett betydande tillskott till Sveriges elförbrukning. Blir verken verklighet så kommer dock några av dem att vara till betydande olägenhet för enskilda personer. Så är det med kärnkraftsbyggen, med vattenkraften, med vindkraften och med elnäten. Det går inte att komma från. Sveriges behov av mer och fossilfri el behöver vara statens prioritering nummer ett. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa