Reptilhjärnan gör det svårt att vara en bra medmänniska

Människans utveckling har idag nått historiens största paradox. Samtidigt som vi har nått det högsta vetenskapliga och tekniska utvecklingsstadiet i historien har vi hamnat i en global våldsspiral. Rika som fattiga länder lägger idag stora resurser på att finansiera militära utgifter eller försvarsallianser som bara höjer konfliktnivåer. Dessa resurser skulle istället kunna styras dels till civila ändamål.

dd

dd

Foto: Hedi Bel Habib

Kultur2023-12-03 07:52

Muslimer är i konflikt med icke-muslimer, icke-judar med judar, ryssar med ukrainare, palestinier med israeler, Natoländer med icke-Natoländer., och så vidare.

För att överbrygga en sådan paradox behöver vi förstå hur människan blev människa och vilka steg som fortfarande behöver tas för att människan ska blir medmänniska på global nivå. Evolutionsbiologin beskriver den mänskliga hjärnan som ett system, bestående av tre delar som är delvis hierarkiskt relaterade till varandra, delvis samspelande som likställda delar. Varje delhjärna har sin särskilda “intelligens” och identitetsskapande mekanismer. Varje delhjärna motsvarar olika större utvecklingssteg i människans historia.  1. Den äldsta delen, “reptilhjärnan” har människan gemensam med reptiler. Den antas svara för revirbeteende och maktbeteende. 2. Den andra delhjärnan, “det limbiska systemet”, anses svara för bland annat empati och altruistiskt handlande. 3. Den tredje delhjärnan, som människan antas vara ensam om, innehåller de logiska funktioner som man förknippar med “homo sapiens”. 

undefined
dd

Evolutionen har lämnat en bristande samordning mellan neocortex och reptilhjärnan. Trots att vårt sociala beteende styrs av komplexa kulturella, ideologiska och socioekonomiska faktorer är vår identitet beroende av den del av hjärnan som mobiliseras som värdekälla. 

Värdesystemens grundläggande neurofysiologi gör att vi väljer identifikationsobjekt beroende på vilka delar av vår hjärna vi mobiliserar. Stammen, klanen, klassen, nationalstaten är identifikationsmekanismer som mobiliserar den mänskliga reptilhjärnans värdesystem. Nationalismens mobiliseringskraft ligger därför i att den är ett värdesystem som uteslutande vänder sig till reptilhjärnan. Identifikationsmekanismer som är exkluderande, hatiska mot andra är endast hämtade från reptilhjärnans exkluderande logik. Nationalism, religiös extremism, rasism, isolationism, protektionism och krig är således olika avarter av yttringar som härstammar från reptilhjärnan. 

undefined
dd

Om det blir fredlig samexistens eller krig beror på vilken del av hjärnan ett samhälle, en kultur eller en organisation mobiliserar för att bygga upp sin värdegemenskap. Reptilhjärnan hindrar människan från att bli medmänniska och varje värdegemenskap som mobiliserar reptilhjärnan hindrar fredlig samexistens. Men människan har samtidigt en obegränsad förmåga att använda högre hjärnfunktioner för att identifiera sig med större sammanhang, en förmåga som beskrivs i boken ”Hallänning, svensk, europé” skriven av Carl Bildt. 

Militära allianser bygger på gränsbevarande identifikationsmekanismer som direkt härstammar från reptilhjärnan och blockerar därmed fredstänkande. Organisationer såsom EU  styrs av det limbiska systemet och neocortex och öppnar för ömsesidighet och gränsöverskridande relationer som bäddar för fred.  Den ekonomiska samarbetslogiken har säkrat att EU fungerat som ett fredsprojekt i mer än 60 år. Och det är denna samarbetslogik som bäst kan motverka reptilhjärnans aggressiva logik. Från krig till ett fredsprojekt med gemensam marknad är själva logiken bakom EU:s uppkomst.

Mänskligheten står här inför ett civilisationsdilemma. Valet står mellan reptilhjärnans militära allianser som per definition bäddar för krig och alltid slutar i krig och handelsrelationer som per definition bäddar för dialog och alltid slutar med fred.Världsledarna bör därför inleda en dialog för att fasa ut den militära reptillogiken och mobilisera hjärnans högre funktioner för att bilda fler inkluderande ekonomiska gemenskaper liknande EU som alternativ till exkluderande militära allianser.  Handelslogiken dämpar reptilhjärnan och fungerar som möjliggörare av fredliga relationer genom att öppna för dialog och ömsesidig påverkan.

Rika som fattiga länder lägger idag stora resurser på att finansiera militära utgifter eller försvarsallianser som bara höjer konfliktnivåer. Dessa resurser skulle istället kunna styras dels till civila ändamål i respektive land, dels till civilt bistånd för att bädda in globala handelsrelationer som verktyg för fredsfrämjande och demokratisering av världens länder.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!