Vindkraft vid Bråvikens mynning får konsekvenser

”De flesta accepterar vindkraften när den är på plats”; påstår Svensk Vindenergi genom Daniel Badman

Debatt 31 januari 2023 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Badman gör sina påståenden i Folkbladet (16/1). Han säger att havsbaserad vindkraft inte har någon värdepåverkan på kustnära småhusfastigheter i vindkraftens närområde.

Anledningen till artikeln torde vara att Svea Vind Offshore aviserat planer på att etablera en storskalig havsbaserad vindkraftsanläggning i Bråvikens mynning. (Långgrund 1 och 2) Då uppkommer frågan om hur etableringen kommer att påverka det kustnära lokalsamhället? Den frågan måste Norrköpings kommun ta ställning till. Ska kommunen tillstyrka eller avstyrka etableringen? 

Kommunen skall besvara två frågor. 

  • Kommer nyttan att överväga kostnaden ur ett kommunalt perspektiv?
  • Om det uppkommer en kostnad – vem ska svara för kostnaden? 

Svensk Vindenergi påstår att det inte uppkommer någon kostnad för lokalsamhället. Man hänvisar här till en undersökning som företaget Exquiro Market Research gjort, som intervjuat 150 villaägare i Skanör, Klagshamn och Bunkeflostrand i närheten av Lillgrunds vindkraftspark. I ett annat sammanhang, där Svensk Vindenergi varit beställare av en konsultrapport, har konsultföretaget ÅF gjort en studie om hur landbaserad vindkraftsetablering påverkade värdet på närliggande fastigheter. Någon sådan värdepåverkan kunde ÅF inte finna. Den studien delfinansierades av Energimyndigheten och studien anmäldes som ”forskningsfusk” till den statliga nämnd som har att granska att vetenskapliga studier håller måttet ur vetenskaplig och etisk synvinkel. Det svar som kom från Svensk Vindenergi: 

”Svensk Vindenergi inte är en sådan utförare av forskning som omfattas av 3 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Svensk Vindenergi har inte heller betraktat den aktuella studien som forskning”

Tydligare kan det inte sägas. Vad Svensk Vindenergi nu presenterar är en partsinlaga utan vetenskapligt värde. Att jämföra Lillgrund med Långgrund 1 och 2 låter sig verkligen inte göras.

Lillgrunds vindkraftspark består av 48 vindturbiner med en totalhöjd om ca 115 m, belägen i Öresund en dryg landmil från Skånes västkust. 

Långgrund 1 och 2 är tänkta att innehålla 182 vindkraftverk med en totalhöjd om vardera 335 meter, en dryg landmil från fastlandet. 

Metoden att välja ut 150 fastigheter inom ett stort geografiskt område som inrymmer tusentals fastigheter är heller inte godtagbart. Anläggningen vid Lillgrund tillkom för mer än femton år sedan. Hur fastighetspriserna utvecklats för de mest utsatta lägena är inte utrett. Även om det här är den metod som Svensk Vindenergi med stor framgång pådyvlat lokalpolitiker när det gällt etablering av landbaserad vindkraft, är den undermålig från ett vetenskapligt perspektiv. Den innebär risk att stora ekonomiska värden tvångsvis överförs från småhusägare till vindkraftsexploatören – något som strider mot svensk rättsordning.

Hur ska då Norrköpings kommun ställa sig i frågan om etablering av havsbaserad vindkraft vid Lillgrund 1 och 2? Svaret är mycket enkelt. Det finns i EU:s MKB-direktiv ett tydligt krav på en MKB (miljökonsekvensbedömning). Vi citerar:

”1. Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande …. d) materiella tillgångar…”

Det är med andra ord upp till exploatören Svea Vind Offshore att utreda hur anläggningen påverkar de kustnära fastigheter som kan beröras.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa