Vid minsta tvekan bör ni säga nej till Holmen

Vi har återigen genomfört ett antal nya träffar med företrädare för alla politiska partier utom två. Vi kan med förvåning notera att S och C i nuläget inte önskar en levande dialog med oss.

Debatt 24 januari 2022 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är med intresse som vi i Folkbladet den 10 januari läser svaren från Norrköpings politiker, hur de ser på frågorna kring Vindkraftsverken som Holmen planerar. 

Vi uppskattar att ha fått möjligheten att bli inbjudna och få träffa och framföra faktabaserat underlag till alla politiker under året som gått. Som en förening med drygt 580 medlemmar har vi tvingats att eftersöka information och sätta oss in i all den kunskap som finns runt alla de frågor som kommer att påverka oss medborgare i de planerade vindkraftsområdena. Under hösten har vi fått in nya rön b l a en svensk rapport från KTH avseende kraftigt försämrade fastighetsvärden nära vindkraftsverk, samt rön från bl a Bayern angående rekommenderat säkerhetsavstånd till närmaste bebyggelse, 10 x höjden, något som vi ansett vara av högsta vikt att förmedla både till Holmen och till er politiker. Dessutom har vi gått igenom Norrköpings Översiktsplan och kunnat konstatera att Holmens ansökan inte överensstämmer med översiktsplanens riktlinjer. 

Därför har vi återigen under senhösten genomfört ett antal nya träffar, både fysiskt och digitalt med företrädare för alla politiska partier utom två. Vi kan endast med förvåning notera att S och C i nuläget inte önskar en levande dialog med oss, utan endast med Holmen. I den ansökan som Holmen lämnade in till Länsstyrelsen har säkerhetsavstånden ytterligare minskats inom Klintaberget vilket direkt berör boende och företagare med katastrofalt resultat om det går igenom. 

Enligt Holmens beräkningar ska det finnas drygt 300 hushåll inom 1 km från närmaste vindkraftverk. Ska dessa ”offras”? Vem bestämmer över 300 hushåll vars hem redan nu är osäljbara, ┣innan vindkraftverken ens har börjar byggas. Fastigheter som inte kommer att kunna användas som säkerhet för lån på normala villkor och där bygglov inte kommer att beviljas med hänvisning till den förestående vindkraftsetableringen. Holmen har vid våra gemensamma möten under året avsagt sig allt ansvar för ekonomisk kompensation vilket upprepats i deras tillståndsansökan. Holmen hävdar sin ”rätt” att använda sin mark efter eget gottfinnande. Det finns anledning framhålla att pågående markanvändning är skogsbruk – inte storskalig vindindustri.

Är det rimligt att tvångsvis föra över stora ekonomiska värden från småhusägare i området till ett börsbolag, genom att tillåta en ändrad markanvändning, från skogsbruk till en storskalig vindindustri? 

Med kunskap följer ansvar. Vi i RVNO har efter förmåga försökt förmedla den kunskap vi inhämtat under det gångna året. Vi hoppas att ni politiker tagit till er den kunskapen. 

Vi ber er därför att noga överväga vilket ansvar ni har för att utsätta människor i vårt tätbefolkade område för ett experiment av detta slag. Det finns i lagstiftningen en försiktighetsprincip. Om ni inte är helt övertygade om att Holmens planer är ofarliga för oss som bor här, om ni är tveksamma till hur etableringen påverkar fastighetsvärdena i området med allt som följer av detta, ┣om ni satt er in i alla de negativa konsekvenser som en vindkraftsetablering medför, erbjuder lagstiftningen möjlighet för er att säga nej. Använd den möjligheten. Holmen har ingen rätt att ändra markanvändningen om inte ni tillåter det. Det yttersta ansvaret för markanvändningen i kommunen åvilar er.  

 

 

 

 

  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Statens girighet har trumfat klimat och energi (1)

Ledare: Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Simonstorp är sannolikt vindkraftens sista strid

Debatt: Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Vetot skyddar liv, hälsa och egendom i lokalsamhället

Debatt: Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Ansvar kommer att utkrävas om kommunen säger ja

Holmen om Moderaternas nej: "Inget beslut vi önskat"

Holmen om Moderaternas nej: "Inget beslut vi önskat"
Visa fler